Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
24.04.201810.05.2018
Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamy MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části plochy oplocení Radotínského potoka umístěného na pozemku parc.č. 342/4 v k.ú. Radotín o rozměru 25 m2 a části zábradlí na můstku přes Radotínský potok o rozměru 10 m2 na pozemcích parc.č. 342/3, 2644/3 a 2644/5 v k.ú. Radotín společnosti Pražské Benátky, s.r.o., Platnéřská 191/4, Praha 1 – Staré Město, za účelem umístění reklamních bannerů. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 18. 4. 2018 usnesením č. 1369/2018.
24.04.201809.05.2018
Usnesení o prodloužení lhůty "Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření", Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
24.04.201810.05.2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/6 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/6 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 společnosti Veselý králíček, s.r.o., U učiliště 510/18, Praha 5 – Radotín, za účelem provozování předzahrádky u kavárny a dětské herny Veselý králíček, náměstí Osvoboditelů 1371, Praha 5 - Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 18. 4. 2018 usnesením č. 1368/2018.
24.04.201818.05.2018
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Rada Městské části Praha 9 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kovářská 1790, Praha 9
24.04.201802.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.5.2018 PRE Distribuce oznamuje, že dne 2.5.2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v části ulic Zderazská, Kolová a Lošetická, Praha 16-Radotín.
19.04.201804.05.2018
Opatření Cukroušův mazec 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu konání sportovní akce "Zbraslavský MTB marathón Cukroušův mazec"
19.04.201804.05.2018
Opatření Radotínská den s IZS Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu konání preventivně bezpečnostní akce "Radotínský den s IZS - záchranáři v akci"
19.04.201804.05.2018
Opatření Loučanská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu z důvodu stavby vodovodní přípojky v ul. Loučanská v Praze - Radotíně
19.04.201804.05.2018
Opatření K přehradám Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu obnovy kabelů 22 kV a 1 kV v ul. K přehradám, v Praze - Zbraslav
19.04.201804.05.2018
Opatření K přístavišti Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici K přístavišti Praha - Zbraslav
18.04.201811.06.2018
Vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje informuje o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území
18.04.201826.04.2018
Výběrové řízení - referent majetkové správy Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent majetkové správy
18.04.201826.04.2018
Výběrové řízení - administrativní a spisový pracovník Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - administrativní a spisový pracovník, sekretariát starosty, zástupce starosty a tajemníka
16.04.201801.05.2018
Revitalizace bytového domu čp. 1365, nám. Osvoboditelů-změna Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením
13.04.201829.04.2018
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín vlastníkovi stavby postavené na pozemku. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 10. 1. 2018 usnesením č. 1272/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 26. 03. 2018 usnesením č. XX/19/18.
12.04.201829.04.2018
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny pozemků parc.č. 1470/4 v k.ú. Radotín a parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/1 v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1470/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 21. 2. 2018 usnesením č. 1324/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 26. 03. 2018 usnesením č. XX/20/18.
12.04.201829.04.2018
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 2628/C v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou jako pozemek parc.č. 2310/B v k.ú. Radotín s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín z vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 10. 1. 2018 usnesením č. 1273/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 26. 3. 2018 usnesením č. XX/21/18.
11.04.201827.04.2018
Usnesení-účastníci spojeného řízení Komunikace pro rodinné domy v Praze 5-Lipence, ulice Boudova
11.04.201826.04.2018
Opatření K Peluňku Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení v ulici K Peluňku z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
10.04.201818.06.2018
Úprava rozpočtu 2018 Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 byl v plném rozsahu schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XX/2018 dne 26.3.2018.
10.04.201826.04.2018
Přidělené dotace 2018 Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
09.04.201825.05.2018
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z2838/00. Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání návrhu celoměstsky významné změny Z2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
20.04.201822.05.2018
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. HMS/009/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí na prodej rodinného domu č.p. 641 včetně pozemků parc.č. 644 a 645, k. ú. Radotín, ul. Ametystová, Praha 5.
25.01.201809.05.2018
Oznámení pokračování územního řízení "Soubor dvou rodinných domů s atelierem a garážemi" Praha 5-Zbraslav, Za Dálnicí
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.