Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.
14.12.201830.12.2018
záměr pronájmu parkovacího stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout parkovací stání v areálu SON Praha - Radotín, Sídliště č.p. 1600/15a
12.12.201827.12.2018
Rozhodnutí "Rekonstrukce a dostavba objektu č.p. 668, U Prádelny, Zbraslav
12.12.201827.12.2018
Oznámení zahájení územního řízení Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně Praha 5 - Velká Chuchle
12.12.201828.12.2018
Zahájení územního a stavebního řízení Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č.akce 999118, Praha 5
10.12.201817.12.2018
Zasedání zastupitelstva Městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na II. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná dne 17. prosince 2018 v 17.00 hod. v sále kulturního střediska U Koruny.
10.12.201828.12.2018
Veřejná vyhláška - Viktor Eckstein - nar. 1927 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
04.12.201807.01.2019
Výběrové řízení - tajemník Starosta města Dobřichovice vyhlašuje výběrové řízení na místo tajemník městského úřadu Dobřichovice.
04.12.201820.12.2018
Dražební vyhláška - Ilian Mladenov Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, oznamuje, že se bude konat dražba movitých věcí pana Iliana Mladenova.
03.12.201817.12.2018
Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 připravený k projednání zastupitelstvem 17.12.2018.
03.12.201817.12.2018
Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 připravený k projednání zastupitelstvem 17.12.2018.
03.12.201818.12.2018
Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby "Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0011 - Intenzifikace ČOV" Praha 5-Lipence, Josefa Houdka
03.12.201819.12.2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1578/3, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 z celkové výměry 2128 m2 označené jako část „C“ vlastníkovi zděné garáže postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 21. 11. 2018 usnesením č. 41/2018.
06.11.201821.12.2018
Veřejná vyhláška - oznámení Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
01.11.201807.01.2019
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020) Granty hlavního města Prahy
03.10.201801.02.2019
Nabídka pozemků k pronájmu Aktuální nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.