Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Řádné II. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 5. prosince 2022 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.


Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné II. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 5. prosince 2022 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2

Program:

 1. Kontrola zápisu z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 24. října 2022
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. TAJ - Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 16
 4. STA - rozdělení oblastí kompetencí ve funkčním období let 2022 - 2026 mezi starostou, místostarosty a pověřenými radními Městské části Praha 16
 5. STA + předseda KV - návrh na personální obsazení Kontrolního výboru – poradního orgánu Zastupitelstva MČ Praha 16 pro volební období 2022 - 2026
 6. STA + předseda FV - návrh na personální obsazení Finančního výboru – poradního orgánu Zastupitelstva MČ Praha 16 pro volební období 2022 - 2026
 7. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do září 2022
 8. STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 5/2022 až číslo 10/2022
 9. STA + OE - Pravidla rozpočtového provizoria od roku 2023
 10. STA + OE - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne5. září 2022
 11. STA + OMH - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je snížení rozsahu prodávaných pozemků z celkové výměry 10.718 m2 na 4.490 m2 bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny
 12. STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 
 13. STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej připlocené části pozemku parc.č. 2638/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3936-74/2022 jako část „a“ o výměře 2 m2
 14. STA + OMH - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti
 15. STA + OMH - vydání souhlasu s prodejem pozemku parc.č. 1718/5, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 1101 m2 formou elektronické aukce za minimální cenu určenou znaleckým posudkem
 16. STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/14, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 3076/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 
 17. STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhým směňujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3108/22 o výměře 1338 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3105/9 v k.ú. Radotín o výměře 118 m2 a za pozemek parc.č. 3105/8 v celé výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16
 18. STA + OMH - podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2784/4, 2854/6, 2904/2, 2971/4, 3022/87, 3022/5, 3022/107, 3022/109, 3022/111, 3022/143, 3027/2, 3041 a 3047 v k.ú. Radotín určených ke směně mezi Hlavním městem Prahou a společností Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, Mokrá-Horákov
 19. STA+ OMH - uzavření Dohody o zrušení práva stavby mezi Městskou částí Praha 16 a stavebníkem SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, jejímž předmětem je zrušení práva stavby evidovaného k pozemku parc.č. 1252/1 v k.ú. Radotín
 20. STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 vlastníkovi stavby bez č.p./č.ev. – garáže paní OSOBNÍ ÚDAJE
 21. STA + OMH - záměr směny částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených návrhem geometrického plánu jako jednotný pozemek parc.č. 2564/A o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1539/A o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/B o výměře 198 m2 ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE
 22. STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1718/7, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1717/2, zahrada v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1717/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín souhrnně označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1717/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 ve spoluvlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE
 23. STA + OMH - podpis Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha 5), uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Praha-Městskou policií hlavního města Prahy 
 24. I. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení 
 25. I. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15654/2258979 mezi povinnou Městskou částí Praha 16, oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Veletržní 1623/24, Praha 7, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí 
 26. I. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí
 27. TAJ - příspěvky členům Zastupitelstva městské části Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části
 28. TAJ – souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou
 29. STA - informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
 30. Místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně
 31. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení II. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
 32. Dotazy členů zastupitelstva
 33. Diskuse - dotazy občanů

Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 - 19.30 hod.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 25.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 455 x