Vyhlášení výběrového řízení (Referent/referentka Úseku sociálně právní ochrany dětí)

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Úseku sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálního s nástupem od 1. července 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. června 2024 do 12.00 hodin.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA
ODBORU SOCIÁLNÍHO, ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Pracovní poměr na dobu: URČITOU – po dobu rodičovské dovolené
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.7.2024
Platová třída: 11.

Popis pracovní činnosti:
a) zajišťování odborných činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, včetně aktivního vyhledávání dětí v nepříznivé sociální situaci,
b) poskytování nebo zprostředkovávání konzultační a poradenské činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
b) komunikační schopnosti (formulace textů, znalost českého pravopisu),
c) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, právní informační systém),
d) psychická odolnost, samostatnost, trpělivost a pečlivost,
e) vysoká flexibilita, spolehlivost a příjemné vystupování.

Výhody uchazeče:
a) praxe ve veřejné správě nebo v sociální oblasti,
b) prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, nejlépe pro správní činnost při sociálně-právní ochraně dětí,
c) řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok,
e) možnost výkonu práce z jiného místa („homeoffice“),
f) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
g) volitelná část pracovní doby,
h) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
i) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání.

Přihlášku k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi, uvedením kontaktního telefonu a adresy odesílatele je třeba doručit Úřadu městské části Praha 16 nejpozději do 14.6.2024 do 12.00 hodin (v analogové podobě do podatelny: Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, v digitální podobě do datové schránky: ntsbt5z nebo do elektronické podatelny: elpodatelna@praha16.eu – přihláška musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, u požadovaných dokladů musí být provedena autorizovaná konverze, nebudou-li dodány v listinné podobě).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Jitka Stejskalová, tel.: 234 128 310.

Praha 16. květen 2024

Ing. Pavel Jirásek, LL.M.
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 16.05.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 179 x