Právní úsek

  • zajišťován vedením MČ formou externích právních zástupců na základě smluvních vztahů či jednorázových objednávek,
  • poskytuje právní služby pro MČ, ÚMČ a organizační složky MČ ve všech oblastech právních vztahů,
  • dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů a dalších předpisů upravujících činnost MČ a ÚMČ,
  • zajišťuje výklad obecně závazných právních předpisů,
  • podílí se na tvorbě statutárních dokumentů MČ a ÚMČ, účastní se přípravy a projednávání jiných právně významných dokumentů a odpovídá za to, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  • poskytuje právní porady, konzultace o právních předpisech, soudních rozhodnutích a jiných právně významných aktech,
  • podle požadavků MČ a ÚMČ vypracovává písemné právní rozbory a písemná právní stanoviska, vzory smluv všeho druhu a jiných písemností, které vyžadují právní asistenci,
  • jedná z pověření MČ a ÚMČ v právních záležitostech před soudy a ostatními orgány, připravuje pro řízení před nimi příslušná podání a posuzuje možnost smírného řešení vzniklých neshod před soudním aj. projednáváním,
  • na vyžádání poskytuje právní součinnost při správních řízeních.
Aktualizováno: 02.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 19059 x