Usnesení rady č.1268

STA + OMH - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti

Číslo rady: 93
č. 1268
Ze dne 27.07.2022
rada    s o u h l a s í
s uzavřením Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti.
Zveřejněno: 01.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 117 x