Usnesení rady č.859

STA + OMH – záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3821-4/2021 jako pozemek parc.č. 2586/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 z celkové výměry 3948 m2 vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu Janu Jelínkovi, Praha-Radotín, za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2021

Číslo rady: 61
č. 859
Ze dne 07.04.2021

rada  s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2586, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3821-4/2021 jako pozemek parc.č. 2586/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 z celkové výměry 3948 m2 vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu Janu Jelínkovi, Praha-Radotín, za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2021.
Zveřejněno: 15.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 39 x