PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Referent (vedoucí) stavebního úřadu
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městský úřad Dobřichovice
Adresa: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Město Dobřichovice
se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

referent (vedoucí) odboru Stavební úřad – platová třída 10 (11)

Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Druh práce a místo výkonu práce:
Úředník pro správní agendy realizované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád; hlavní součástí pracovní náplně je vedení stavebních, územních a kolaudačních řízení pro správní celek Dobřichovice, Karlík a Všenory a práce s územním plánem.

Pracoviště: Městský úřad Dobřichovice - Stavební úřad, Vítova 61, Dobřichovice. Předpokládá se zaměstnání na plný úvazek v hlavním pracovním poměru.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
- dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
- dobrá znalost českého jazyka,
- splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
- datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení, a to s úředně ověřeným překladem
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- u osob narozených před 17.11.1971 lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, a též prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
- čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostech, zkušeností a dovedností)

Životopis, přihlášku a požadované přílohy posílejte nejpozději do 30.9.2022 (rozhodující je datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení). Nástup dohodou.

Adresa pro příjem přihlášek:
Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Přihlášky odesílané poštou zasílejte v obálce označené: „výběrové řízení – referent (vedoucí) odboru
Stavební úřad“.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami!
Požadujeme:
- kvalifikační požadavky dle ustanovení § 13 a) zákona č. 183/2006 Sb., tj.
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví;
- znalost stavebního zákona a správního řádu
- komunikační dovednosti
- znalost práce na PC
- odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
- řidičský průkaz skupiny B
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících výhodou.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- platovou třídu 10 (referent), resp. 11 (vedoucí) a platový stupeň v závislosti na počtu let odborné praxe
- pružná pracovní doba, 40 hod. / týden.
- příjemné pracovní prostředí
- osobní příplatek po zkušební době, v případě vedoucího příplatek za vedení
- finanční příspěvek na dovolenou nebo volnočasové poukázky
- další výhody sociálního fondu
- 5 týdnů dovolené
Místo výkonu práce: MÚ Dobřichovice

MÚ Dobřichovice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.


V Dobřichovicích 25.8.2022

Mgr. Pavel Mráz
tajemník MÚ Dobřichovice