MČ Praha 16 může – a bude – rekordně investovat

Radotínská samospráva má letos, i díky dosavadnímu dobrému hospodaření, k dispozici doposud nejvyšší částku na vlastní investiční akce a chce je také co nejlépe využít.

Nové podzemní kontejnery u ZŠ Praha - Radotín, která se bude dále rozšiřovatVedle projektů, které se budou postupně během roku dokončovat (další stanoviště pro podzemní kontejnery, rekonstrukce chodníků na náměstí Osvoboditelů, Místo u řeky II), jsou v plánu další velké stavební akce ve veřejném prostoru.

Mgr. Karel Hanzlík vysvětluje: „V rozpočtu schváleném na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 je totiž pro tento rok vyčleněn zatím největší objem vlastních investičních prostředků: více než 20 milionů korun.“ a hned konkretizuje: „Už na prvním lednovém zasedání Rady městské části Praha 16 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na další rozšíření základní školy.“ Projekt na akci „ZŠ Loučanská – vestavba školní auly do atria budovy ZŠ“ bude zpracovávat radotínská společnost Czech Consult, spol. s r. o. na základě studie Ing. arch. Borka Strádala. Se stavbou by se mělo začít v okamžiku, kdy se škola vyprázdní – o letních prázdninách. O dalším rozšíření kapacity základní školy jsme již psali, proto jen krátké shrnutí: díky tomu, že se podařilo na již probíhající nástavbu dalšího patra nad školní budovou dílen získat unijní dotaci, schválilo Hl. město Praha přesun přidělených peněz na přeměnu nepoužívaného atria mezi šatnami a tělocvičnou v zastřešený multifunkční prostor. Vznikne tak nejen aula pro větší setkání a kulturní akce, ale i nová sborovna. Na místě té stávající bude prostor pro další třídu, součástí projektu je ale i nástavba nad šatnami školní jídelny, kde vznikne kabinet pro vyučující I. stupně školy. „Celkově tyto změny přinesou navýšení kapacity školy o dalších šedesát míst, což by mělo pokrýt i další očekávaný nárůst počtu radotínských školáků v příštích letech,“ doplňuje radotínský starosta Hanzlík.

V druhé polovině roku by měla být zahájena i výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH Radotín (v příloze pohled na novou stanici od Karlické ulice); začne se bouráním. Stavba je totiž naplánována na místě provizorní stavby bývalé mateřské školy, tzv. „dřeváku“. K jeho demolici však bude moci dojít až poté, co bude zanesen do katastru nemovitostí převod zbývající třetiny objektu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na městskou část. K převodu dvoutřetinového podílu vlastněného hlavním městem došlo již v dubnu 2016 v návaznosti na přidělení dotace v rámci programu pro jednotky SDH obcí vyhlášeného Českou republikou ve výši 24,8 milionu (zbývajících 4,9 mil. Kč půjde z rozpočtu MČ Praha 16). V současné době zpracovává firma Bomart s.r.o. dokumentaci pro stavební povolení. Nová zbrojnice s přístupem přímo na Karlickou ulici nahradí nevyhovující prostory v bývalé zemědělské usedlosti ve vnitrobloku za domem U Koruny, které užívají dobrovolní hasiči nyní.

Po dlouhém vyjednávání se podařilo získat i důležitou účelovou investici ve výši 28 milionů Kč na vybudování protipovodňových opatření v oblasti Šárova kola. Po odbagrování dosavadního valu, přeložkách sítí a vybudování kanalizace vyroste na místě oplocení zahrad směrem k řece betonová zeď o výšce až 1,5 metru s propustky pro vjezdy.

Pokračovat se bude i v zateplování budov městské části, tentokrát přijde na řadu objekt sociálních agend čp. 732/7 na náměstí Osvoboditelů. Na základě v listopadu loňského roku získané dotace ze Státního fondu životního prostředíbylo nyní možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zateplovat se zde bude fasáda, dojde k osazení nových oken tam, kde ještě nedošlo k jejich výměně, zateplí se strop prvního patra a i zde dojde k osazení nových klempířských prvků – okapových svodů, okenních parapetů a napojení stříšky nad vchodem.

Plánují se i další investice – do postupného výkupu pozemků pro další výstavbu protipovodňových opatření či do dalších bezpečnostních opatření v dopravě. Chystá se obnova vodovodního řadu v ulici Chatová, pro niž v současné době probíhá stavební řízení, bude se opravovat schodiště k autobusové zastávce na Karlické.

Fotografie z již rozpracovaných stavebních akcí naleznete ve fotogalerii
Zveřejněno: 02.03.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6402 x