Usnesení Rady a Zastupitelstva

Sbírka usnesení Rady městské části Praha 16 od 27. 9. 2023

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
258 23 STA + OMH - uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Radotínskou, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha -Radotín, ve věci pronájmu: • areálu přírodního koupaliště a plaveckého bazénu: pozemků parc.č. 1255/3, 1255/24, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32, 1437/33 v k.ú. Radotín, včetně stavby č.p. 1648 (plavecký bazén), koupacího biotopu s biologickou částí, budov bez čp/če (převlékárna, toalety, sklad, odpočívárna, sauna, pokladna, stánek rychlého občerstvení) a dalšího příslušenství (kamerový systém, studna, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvody nízkého napětí, areálové osvětlení, areálové vodovody a kanalizace, sadové úpravy, oplocení, hřiště, rampy, herní první a ostatní mobiliář); • areálu sportovní haly: pozemku parc.č. 1269/5 v k.ú. Radotín, včetně stavby občanské vybavenosti - sportovní haly a části pozemku parc.č. 1269/1 v k.ú. Radotín středa 13. září 2023
257 23 STA + OMH - k záměru pronájmu: • areálu přírodního koupaliště a plaveckého bazénu: pozemků parc.č. 1255/3, 1255/24, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32, 1437/33 v k.ú. Radotín, včetně stavby č.p. 1648 (plavecký bazén), koupacího biotopu s biologickou částí, budov bez čp/če (převlékárna, toalety, sklad, odpočívárna, sauna, pokladna, stánek rychlého občerstvení) a dalšího příslušenství (kamerový systém, studna, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvody nízkého napětí, areálové osvětlení, areálové vodovody a kanalizace, sadové úpravy, oplocení, hřiště, rampy, herní první a ostatní mobiliář); • areálu sportovní haly: pozemku parc.č. 1269/5 v k.ú. Radotín, včetně stavby občanské vybavenosti - sportovní haly a části pozemku parc.č. 1269/1 v k.ú. Radotín Radotínské, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín, na dobu určitou 2 roky počínaje dnem 1. října 2023 středa 13. září 2023
256 23 STA + 1. místostarosta - založení organizace s právní subjektivitou, a to Kulturně komunitního centra Koruna, z.ú. (zapsaný ústav) za účelem provozování kulturně komunitního centra Koruna a zajištění kulturních a komunitních činností na území Městské části Praha 16, transformací z organizační složky Městské části Praha 16 a k odsouhlasení Zakládací listiny ústavu středa 13. září 2023
255 23 STA + 1. místostarosta - založení organizace s právní subjektivitou, a to Kulturně komunitního centra Koruna, z.ú. (zapsaný ústav) za účelem provozování kulturně komunitního centra Koruna a zajištění kulturních a komunitních činností na území Městské části Praha 16, transformací z organizační složky Městské části Praha 16 a k odsouhlasení Zakládací listiny ústavu středa 13. září 2023
254 23 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín o celkové výměře 11,7 m2 paní OSOBNÍ ÚDAJE a to za účelem provozování aromaterapeutického poradenství středa 13. září 2023
253 23 STA + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1, Sídliště 1070/10, Praha-Radotín mezi paní OSOBNÍ ÚDAJE a jejím bratrem OSOBNÍ ÚDAJE, bytem tamtéž středa 13. září 2023
252 23 STA + OMH (SON) - směna bytu č. 3 o velikosti 2+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín za byt č. 6 o velikosti 1+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 13. září 2023
251 23 STA + OMH (SON) - přidělení bytové jednotky ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 v oblasti ulice Vinohrady č.p. 74/4 středa 13. září 2023
250 23 STA + OMH (SON) - uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o provozování výměníkových stanic a dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody č. 2217/2009 ze dne 5. listopadu 2009 ve znění dodatků č. 1 až 10 mezi odběratelem Městskou částí Praha 16 a dodavatelem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava středa 13. září 2023
211a 23 STA + OMH (SON) – revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 211/2023 ze dne 28. června 2023 ve věci přidělení bytu č. 18, K Cementárně 1517/1a, Praha-Radotín panu OSOBNÍ ÚDAJE a uskutečnění nového návrhu na přidělení bytu panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 13. září 2023
249 22 1. místostarosta - k návrhu na udělení souhlasu Městské části Praha 16 s umístěním sídla vznikajícího spolku „Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole v Praze Radotíně z.s. v budově Základní školy Praha Radotín, Loučanská č.p. 1112/3, Praha - Radotín středa 30. srpna 2023
248 22 1. místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5031/2023 „Radotín – Nástavba 2. NP mateřské školy“ se společností DS-Drywall s.r.o., IČ: 02234891, Bydlinského 1563/48, Tábor, který se týká snížení ceny díla středa 30. srpna 2023
247 22 STA + OMH (SON) - přidělení bytových jednotek ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 v oblasti ulice Vinohrady a v objektu bývalého Domu s pečovatelskou službou Na Benátkách č.p. 461 ukrajinským občanům: OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE, kteří uprchli na území České republiky před agresí Ruské federace středa 30. srpna 2023
246 22 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 24. ledna 2023, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je sjednocení časového rámce pro uzavření kupní smlouvy středa 30. srpna 2023
245 22 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2023 do čísla 9/2023 středa 30. srpna 2023
244 22 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 9/2023 středa 30. srpna 2023
209 22 18 ad 8) STA + OMH - uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem panem Stanislavem Vlčkem, IČO: 64901548, K Cementárně 1737/9b, Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem části oplocení skateparku v Radotíně pro umístění reklamního banneru o velikosti A2 k propagaci lekcí na freestyle koloběžky (Scooter škola) středa 30. srpna 2023
243 21 II. místostarosta + OMH - vyhlášení výběrového řízení na službu „Úklidové práce v objektech ÚMČ Praha 16 č.p. 23/3 a 732/7 “ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 16. srpna 2023
242 21 I. místostarosta + OMH – žádost o souhlas se změnou trasy vodovodní přípojky v rámci stavby „Poradenské centrum Lottmann International Technology, spol. s r.o.“ na pozemku parc.č. 3022/141 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví stavebníka Lottmann International Technology, spol. s r.o., Plánická 1241/36, 153 00 Praha 16-Radotín a jejím přemístěním na konstrukci mostu R-07, ve svěřené správě Městské části Praha 16 středa 16. srpna 2023
241 21 STA + KÚ (ÚŠK) - aktualizace výše poplatků a cen při konání Havelského posvícení a schválení aktualizovaného „Provozního řádu Havelského posvícení v Radotíně“ středa 16. srpna 2023
240 21 STA + KÚ (ÚŠK) - aktualizace výše poplatků a cen při konání Havelského posvícení a schválení aktualizovaného „Provozního řádu Havelského posvícení v Radotíně“ středa 16. srpna 2023
239 21 STA + OMH (SON) - zapůjčení bytu č. 6 o velikosti 2+1, Sídliště 1071/11, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE, a to po dobu výkonu povolání u Policie ČR - Místní oddělení Radotín, Karlická 1740/6b, Praha-Radotín středa 16. srpna 2023
238 21 STA + OMH (SON) - směna bytu č. 8 o velikosti 1+1, Sídliště 1079/19, Praha-Radotín za byt č. 10 o velikosti 2+1, Sídliště 1065/5, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 16. srpna 2023
237 21 STA + OMH (SON) - vyhlášení výběrového řízení na dodávku a služby pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání v objektech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 v lokalitě ulice Sídliště a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 16. srpna 2023
236 21 STA + OMH (SON) – záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín o celkové výměře 11,7 m2 ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, paní OSOBNÍ ÚDAJE, a to za účelem provozování aromaterapeutického poradenství středa 16. srpna 2023
235 21 STA + OMH (SON) – ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. srpna 2023 středa 16. srpna 2023
234 21 STA + OMH – k uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Elektrizace železnic Praha, a.s., IČ: 47115921, náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4-Nusle, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 528/2, 528/6 a 528/10 v k.ú. Radotín a celého pozemku parc.č. 528/9 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2275 m2 za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ středa 16. srpna 2023
233 21 STA + OMH – k záměru pronájmu částí pozemků parc.č. 528/2, 528/6 a 528/10 v k.ú. Radotín a celého pozemku parc.č. 528/9 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2275 m2 společnosti Elektrizace železnic Praha, a.s., IČ: 47115921, náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4-Nusle, za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ středa 16. srpna 2023
232 21 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4016-5997/2023 jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2, za kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 038562/2023-222 na výši 6.660,- Kč středa 16. srpna 2023
231 21 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši 245.000,- Kč středa 16. srpna 2023
12345...