Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
144 10 STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za I. čtvrtletí 2023 středa 22. března 2023
143 10 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 22. března 2023
142 10 TAJ - uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě – dodávka odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16, 2022 – 2023 č. 4860/2021 uzavřené mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem G - DATA servis, spol. s r.o., IČ: 61063398, Geologická 575/2, Praha 5-Hlubočepy, jehož předmětem je úprava předmětu smlouvy a období čerpání služeb středa 22. března 2023
141 10 TAJ + IT - uzavření Dodatku číslo 2 smlouvy o technické podpoře mezi Městskou částí Praha 16 a VITA software, s.r.o., IČ: 61060631, Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, jejímž předmětem je rozšíření technické podpory o aplikaci Silniční správní úřad středa 22. března 2023
140 10 I. místostarosta + OMH - uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě SPR-10000671748 v rámci akce „Stavební a krajinářské úpravy ulice Václava Balého, Praha - Radotín“ mezi Městskou částí Praha 16 a společností PREdistribuce, a.s. středa 22. března 2023
139 10 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 22. března 2023
138 10 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši 108.540,- Kč středa 22. března 2023
137 10 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 3/2023 středa 22. března 2023
136 9 II. MSTA + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Radotín - Nástavba 2. NP mateřské školy (2)“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 8. března 2023
135 9 I. MSTA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16121/2361898 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2554/8, 2554/16 a 2565 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč bez DPH středa 8. března 2023
134 9 I. MSTA + OE - uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. Věrou Rohlíkovou, ředitelkou Mateřské školy Praha – Radotín a příspěvkovou organizací Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín středa 8. března 2023
133 9 I. MSTA + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení zahradního vybavení – balančních lanových prvků středa 8. března 2023
132 9 I. MSTA + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení 3 kusů interaktivního zařízení MultiBoard středa 8. března 2023
131 9 I. MSTA + OE - schválení odpisového plánu na rok 2023 příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 8. března 2023
130 9 I. MSTA + OE - schválení odpisového plánu na rok 2023 příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 8. března 2023
129 9 I. MSTA + OE - schválení odpisového plánu na rok 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín středa 8. března 2023
128 9 I. MSTA + OE - schválení odpisového plánu na rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 8. března 2023
127 9 STA + kronikářka - schválení obsahu Kroniky obce Radotín za kalendářní rok 2021 středa 8. března 2023
126 9 STA + OMH - udělení souhlasu paní OSOBNÍ ÚDAJE, s instalací reklamních cedulí na objektu č.p. 1640/1, ul. Stadiónová, Praha, Radotín a na pozemku parc.č. 1252/1 v k.ú. Radotín středa 8. března 2023
125 9 STA + OMH (SON) - přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 8. března 2023
124 9 STA + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 7 o velikosti 3+1, Praha-Radotín po panu OSOBNÍ ÚDAJE na syna OSOBNÍ ÚDAJE bytem tamtéž středa 8. března 2023
123 9 STA + OMH - vydání souhlasu půjčitele Městské části Praha 16 vypůjčiteli Základní umělecké škole Klementa Slavického, IČ: 67360572, Zderazská 60/6, Praha-Radotín, s přenecháním části předmětu výpůjčky (v objektu D v areálu Kulturně komunitního centra Radotín nám. Osvoboditelů 1740/17) do užívání Gymnáziu Oty Pavla, IČ: 61384992, Loučanská 520, Praha-Radotín, za účelem poskytování vzdělávání středa 8. března 2023
122 9 STA + OE - navýšení celkové ceny poledního menu pro seniory ve stravovacím zařízení v DPS, K Cementárně 1522/1c z důvodu zdražení energií a potravin a navýšení finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 16 na obědy radotínským seniorům využívajících stravovací zařízení v DPS, K Cementárně 1522/1c, Praha - Radotín středa 8. března 2023
121 9 STA + OE - navýšení celkové ceny poledního menu pro seniory ve stravovacím zařízení v DPS, K Cementárně 1522/1c z důvodu zdražení energií a potravin a navýšení finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 16 na obědy radotínským seniorům využívajících stravovací zařízení v DPS, K Cementárně 1522/1c, Praha - Radotín středa 8. března 2023
120 8 TAJ + IT - uzavření Smlouvy o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS mezi Městskou částí Praha 16 a MUNIPOLIS s.r.o., IČ: 29198950, Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, jejímž předmětem je používání systému Mobilní rozhlas pro efektivnější komunikaci s občany středa 22. února 2023
119 8 I. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Lochkov, vily nad Slavičím údolím“ na pozemcích parc. č. 2052/1, 2053/1, 2610/4 a 2637 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem ŠEBEROV REALITY a.s., Revoluční 1044/23, 110 00 Praha 1 - Staré Město středa 22. února 2023
118 8 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. VYP/32/03/000032/2019 (4436/2019) uzavřené mezi půjčitelem Hlavním městem Prahou a vypůjčitelem Městskou částí Praha 16, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky movitého majetku užívaného Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín středa 22. února 2023
117 8 STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha-Radotín, IČ: 70889678, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 22. února 2023
116 8 STA + OMH - záměr pronájmu pozemků parc.č. 2436 a 2437 v k.ú. Radotín, včetně stavby bývalé vodárny, OSOBNÍ ÚDAJE středa 22. února 2023
115 8 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/15 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, za část pozemku parc.č. 2496/4 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2496/24 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 22. února 2023
123