Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
98 6 TAJ - Organizační řád Úřadu městské části Praha 16 středa 25. ledna 2023
97 6 STA + KÚ (ÚŠK) – připojení Městské části Praha 16 se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – vyvěšení vlajky dne 10. března 2023 středa 25. ledna 2023
96 6 STA + KÚ (ÚŠK) - jmenování členů Dotační komise Městské části Praha 16 a jejich náhradníků pro posouzení projektů obdržených na základě vyhlášených „Pravidel pro udělení dotací Městské části Praha 16 v oblastech volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2023“ středa 25. ledna 2023
95 6 STA + KÚ (ÚŠK) - odsouhlasení „Pravidel pro udělení dotací Městské části Praha 16 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2023“ středa 25. ledna 2023
94 6 STA + KÚ (ÚŠK) - vyhlášení Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury v Městské části Praha 16 na rok 2023 pro nestátní obecně prospěšné neziskové organizace, fyzické i právnické osoby a školní kluby se samostatně vedeným účetnictvím středa 25. ledna 2023
93 6 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 25. ledna 2023
92 6 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 6 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 25. ledna 2023
91 6 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkovacího garážového stání v objektu č. p. 1517/1a, b, K Cementárně, Praha-Radotín panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 25. ledna 2023
90 6 STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1718/7, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 (cena 384.930,00 Kč) ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1717/2, zahrada v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1717/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín souhrnně označené Geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1717/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 (cena 384.930,00 Kč) v podílovém spoluvlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 25. ledna 2023
89 6 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 8160/097/22 na výši 82.500,00 Kč středa 25. ledna 2023
88 6 STA + OE - uzavření dodatku číslo 1 k Rámcové smlouvě na nákup stravovacích poukázek, uzavřené dne 25. září 2019 se společností Edenred CZ s.r.o., IČ: 24745391, se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 na rozšíření poskytovaných služeb o služby Edenred Card středa 25. ledna 2023
87 6 STA + OE - rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2028 středa 25. ledna 2023
86 6 STA + OE - rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2028 středa 25. ledna 2023
85 6 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 11/2022 až číslo 12/2022 středa 25. ledna 2023
84 6 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 12/2022 středa 25. ledna 2023
83 6 STA + KÚ (ÚKŘ) - poskytnutí finančního daru členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín za zásah při požáru v Národním parku České Švýcarsko středa 25. ledna 2023
1253a 5 STA + TS - k revokaci usnesení Rady městské části Praha 16 č. 1253/2022 ze dne 22. června 2022 ve věci uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím panem Františkem Vlkem, Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 16145151, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Zetor 8601 s ramenovou sekačkou ve vlastnictví příspěvkové organizace, a to z důvodu pochybností ohledně doručení všech nabídek zájemců o koupi techniky a k návrhu uzavření nové Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím, jenž nabídl nejvyšší nabídku panem Františkem Vlkem, Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 16145151, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Zetor 8601 s ramenovou sekačkou ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 11. ledna 2023
1252a 5 STA + TS - k revokaci usnesení Rady městské části Praha 16 č. 1252/2022 ze dne 22. června 2022 ve věci odsouhlasení Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, jejímž předmětem byl prodej nepojízdného vozidla Liaz 18.29SA-J 4*4 ve vlastnictví příspěvkové organizace, a to z důvodu pochybností ohledně doručení všech nabídek zájemců o koupi techniky a k návrhu uzavření nové Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím, jenž nabídl nejvyšší nabídku - panem Martinem Maškem, Hlavní 109, 252 26 Třebotov, IČ: 09567810, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Liaz 18.29SA-J 4*4 ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 11. ledna 2023
1251a 5 91 ad 12) STA + TS – k revokaci usnesení Rady městské části Praha 16 č. 1251/2022 ze dne 22. června 2022 ve věci odsouhlasené Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, jejímž předmětem byl prodej nefunkčního nakladače JCB 2CX ve vlastnictví příspěvkové organizace, a to z důvodu pochybností ohledně doručení všech nabídek zájemců o koupi techniky a k návrhu uzavření nové Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím, jenž nabídl nejvyšší nabídku - panem Martinem Maškem, Hlavní 109, 252 26 Třebotov, IČ: 09567810, jejímž předmětem je prodej nefunkčního nakladače JCB 2CX ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 11. ledna 2023
82 5 TAJ + OMH - schválení Plánu účetního odpisu majetku Městské části Praha 16 na rok 2023 středa 11. ledna 2023
81 5 II. místostarosta + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Nástavba sportovní haly v Radotíně“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 11. ledna 2023
80 5 STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej nefunkčního sekacího stroje Stiga Park Pro 21 4WD ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 11. ledna 2023
79 5 STA + KÚ (ÚŠK) - úprava ceny vstupného v rámci Radotínského bálu pořádaného Městskou částí Praha 16 středa 11. ledna 2023
78 5 STA + OMH - záměr pronájmu objektu bez čp/če – skladu na pozemku parc.č. 344/1 v k.ú. Radotín společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice středa 11. ledna 2023
77 5 STA + OMH (SON) - zvýšení základního nájemného v bytech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 podle ust. § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to od 1. května 2023 středa 11. ledna 2023
76 5 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovitých věcí mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností TOPASOVÁ s.r.o., IČ: 06281524, Kafkova 1676/22, Praha 6-Dejvice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2368/1 a parc.č. 2368/2, vč. stavby č.ev. 2214 v k.ú. Radotín dle Smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí č. 4184/2018 ze dne 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. dubna 2019, Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 15. prosince 2020 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 3. ledna 2022 středa 11. ledna 2023
75 5 STA + OE - schválení plánu finančních kontrol příspěvkových organizací Městské části Praha 16 – Mateřské školy Praha – Radotín, Školní jídelny Praha – Radotín, Technických služeb Praha – Radotín a Základní školy Praha – Radotín na rok 2023 středa 11. ledna 2023
43a 5 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 4881/2022 mezi vypůjčitelem Městskou částí Praha 16 a půjčitelem Městskou částí Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, ve věci výpůjčky pozemků v k.ú. Zbraslav za účelem zřízení staveniště pro realizaci stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ a k návrhu uzavření nové Smlouvy o výpůjčce mezi vypůjčitelem Městskou částí Praha 16 a půjčitelem Městskou částí Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků v k.ú. Zbraslav za účelem zřízení staveniště pro realizaci stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build středa 11. ledna 2023