Jednací řád zastupitelstva Městské části Praha 16

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 16

Zastupitelstvo městské části Praha 16 (dále jen „zastupitelstvo“) se usneslo v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 a § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, na tomto svém jednacím řádu:

§ 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

§ 2
Pravomoc zastupitelstva
Postavení, pravomoc a působnost zastupitelstva je upravena zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění (dále jen „zákon“), zvláštními právními předpisy nebo Statutem hl. m. Prahy.

§ 3
Svolání jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání starosta Městské části Praha 16 (dále jen „starosta“), a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce, nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech jeho členů. Zasedání se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla doručena Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „úřad“) písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání.

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva

1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta podle programu stanoveného Radou městské části Praha 16 (dále jen „rada“), přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo jednání,
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných dokladů,
c) způsob projednání materiálů.

2. Návrhy určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel do 10 dnů přede dnem jednání zastupitelstva starostovi, a to v písemné i elektronické podobě formou doručení do sekretariátu starosty.

3. Materiály pro jednání zastupitelstva obdrží členové nejdéle 7 dnů před jednáním zastupitelstva v elektronické podobě.

4. Za elektronickou podobu doručení materiálů pro jednání zastupitelstva se považuje jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na Extranetu Městské části Praha 16 (dále jen „MČ“). O zveřejnění materiálů jsou všichni členové zastupitelstva informováni elektronickou zprávou zaslanou e-mailem na jejich předem určené e-mailové adresy.

5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

6. V případě nesouladu mezi zněním stejnopisu materiálu pro jednání zastupitelstva v listinné a elektronické podobě se vychází ze stejnopisu v elektronické podobě.

7. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva informuje úřad občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva, a to na úřední desce úřadu a prostřednictvím webových stránek MČ, Extranetu MČ, plakátovacích ploch, místního rozhlasu, Novin Prahy 16, popř. též jiným vhodným způsobem.

§ 5
Účast členů zastupitelstva na jednání

1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Případná neúčast, pozdější příchod či dřívější odchod se dává na vědomí starostovi. Účast na jednání stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.

2. Jednání se zúčastňuje tajemník úřadu s hlasem poradním.

3. Jednání se dále zúčastňují vedoucí odborů a oddělení úřadu a podle potřeby vedoucí organizačních složek MČ a příspěvkových organizací MČ.

4. Zasedání je veřejné.

§ 6 
Program jednání

1. Program jednání zastupitelstva navrhuje rada.

2. Na schůzi zastupitelstva může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O schválení programu a o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

3. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, projedná zastupitelstvo zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva. Nevyhoví-li zastupitelstvo, musí navrhovateli sdělit důvod nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom s konečnou platností zastupitelstvo.

§ 7 
Průběh jednání zastupitelstva

1. Schůzi zastupitelstva svolává a řídí starosta.

2. Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li do 15 minut od stanoveného začátku zasedání zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, tj. zastupitelstvo není usnášeníschopné, starosta ukončí zasedání a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.

3. V zahajovací části starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a rozhodnutí, dá zvolit návrhový výbor a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Poté sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány. Současně se dotáže přítomných členů zastupitelstva, zda k němu nemají připomínky.

4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se považuje za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

7. Členové zastupitelstva a tajemník úřadu se do rozpravy přihlašují prostřednictvím elektronického hlasovacího a konferenčního systému, je-li k dispozici. Ostatní účastníci zasedání se do rozpravy přihlašují písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno přednostně slovo předsedovi zastupitelského klubu a dále tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

8. Požaduje-li předsedající, nebo navrhne-li člen zastupitelstva během rozpravy, aby se k projednávané věci vyjádřila osoba, která není členem zastupitelstva, vyzve ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila a zaujala k ní stanovisko.

9. Požádá-li předseda zastupitelského klubu o přerušení projednávané věci, rozhodne zastupitelstvo o návrhu hlasováním bez rozpravy. Podají-li návrh předsedové dvou nebo více zastupitelských klubů, projednávání věci se přeruší bez hlasování. Předsedající současně určí na základě návrhu předsedy nebo předsedů zastupitelských klubů přiměřenou lhůtu, do kdy mu předsedové zastupitelských klubů předloží stanovisko k přednesenému návrhu.

10. Každý předseda zastupitelského klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním o přestávku na poradu klubu. Pokud délka požadované přestávky nepřesáhne 10 minut, předsedající přestávku vždy vyhlásí. O požadavku na delší přestávku rozhodne předsedající, který současně určí její přiměřenou délku.

11. Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo rozhodne hlasováním.

12. Zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.

13. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jen do konce rozpravy.

14. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se nemůže slova ujmout.

15. V zájmu plynulého průběhu jednání se jednotlivá vystoupení omezují takto:

− doba diskusního vystoupení 5 minut,

− vystoupení předkladatele 10 minut,

− nikdo nemůže mluvit v téže věci více než 2x,

− zastupitelstvo může rozhodnout hlasováním o odchylných pravidlech při projednání konkrétního bodu, je-li to v zájmu projednávané záležitosti.

16. Občané MČ, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to buď písemně ve lhůtě 3 dnů před zasedáním zastupitelstva, nebo ústně na zasedání zastupitelstva za podmínek stanovených pro vystoupení členů zastupitelstva (bod 13).

17. Občané MČ, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu MČ a k závěrečnému účtu MČ za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve lhůtě 3 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu, nebo ústně na zasedání zastupitelstva za podmínek stanovených pro vystoupení členů zastupitelstva (bod 13).

§ 8 
Příprava usnesení zastupitelstva

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání: závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhový výbor..

3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě a jiným členům zastupitelstva.

§ 9 
Hlasování

1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající nejprve hlasovat o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejdříve o variantě doporučené návrhovým výborem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, postupuje se dle bodu 5).

7. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí prostřednictvím elektronického hlasovací ho a konferenčního systému stisknutím tlačítka „pro“, „proti“, nebo „zdržel se“. Není-li elektronický systém k dispozici, provádí se veřejné hlasování zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

8. Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.

9. Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce úřadu a prostřednictvím webových stránek MČ. Před zveřejněním je znění usnesení upraveno s ohledem na ochranu osobních údajů.

§ 10 
Dotazy členů zastupitelstva

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva, na tajemníka úřadu, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je MČ, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ založila nebo zřídila.

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotázaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

§ 11 
Dotazy občanů

1. Občané MČ mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na zastupitelstvo a jeho jednotlivé členy, na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva, na tajemníka úřadu, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je MČ, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ založila nebo zřídila.  

2. Dotazy občanů jsou zařazeny jako bod jednání zastupitelstva zpravidla po dvou hodinách od zahájení zasedání zastupitelstva. Projednává-li se v tuto dobu jiný bod, jeho projednávání se dokončí. Přesný čas vyhrazený pro dotazy občanů je vždy součástí pozvánky na jednání.

3. V případě, že jednání zastupitelstva je kratší než oznámený čas zařazení tohoto bodu, jsou dotazy občanů zařazeny jako poslední bod jednání. Do programu mimořádného jednání zastupitelstva jsou dotazy občanů zařazeny vždy jako poslední bod.

4. Na dotazy občanů je vyhrazeno 30 minut.

5. V zájmu plynulého průběhu je doba diskusního vystoupení omezena na 3 minuty, každý občan může vystoupit jen jednou.

6. Na dotazy a připomínky odpovídá dotázaný bezodkladně po skončení tohoto bodu jednání. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

§ 12 
Péče o nerušený průběh zasedání

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.

2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li výše stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 13 
Ukončení zasedání zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolá nové zasedání do 15 dnů. 

§ 14 
Výbory zastupitelstva

1. K výkonu činnosti v rámci své působnosti a rozhodovací pravomoci, které mu stanoví ustanovení § 89 zákona, zřizuje zastupitelstvo jako své poradní orgány výbory, jejichž úkolem je, pokud není stanoveno jinak, připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí.

2. Zastupitelstvo zřizuje a ruší výbory usnesením. Zároveň se zřízením výboru vymezí úkoly, které má výbor plnit, zvolí jeho předsedu z řad členů zastupitelstva, jeho členy z řad členů zastupitelstva a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců úřadu. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné.

3. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

4. Členy výboru kontrolního a výboru finančního nemohou být starosta, místostarostové, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě.

5. Zastupitelstvo volí výbory na dobu odpovídající jeho volebnímu období.

6. Působnost výborů se vztahuje jen k činnostem spadajícím do samostatné působnosti.

§ 15 
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje písemný zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník úřadu, záznam z elektronického hlasovacího a konferenčního systému a zvukový záznam, jsou-li k dispozici. Zvukový záznam se po jeho anonymizaci zveřejňuje na webových stránkách MČ. Tajemník vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

3. V zápisu se uvádí:

− den a místo jednání,

− čas zahájení a ukončení,

− doba přerušení,

− jméno zvolených ověřovatelů zápisu,

− počet přítomných členů zastupitelstva,

− jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

− schválený pořad jednání,

− podané návrhy,

− průběh a výsledek hlasování,

− podané dotazy a návrhy,

− přijatá usnesení,

− další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.

4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a ověřovatelé, kteří zodpovídají za jeho správnost a úplnost. Musí být uložen na úřadě k nahlédnutí a zveřejňuje se též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na Extranetu MČ.

5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

§ 16 
Zabezpečení a kontrola usnesení

1. Rada projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva. Návrh předkládá radě tajemník úřadu.

2. Kontrolu plnění usnesení provádí zastupitelstvo na svém příštím zasedání. O plnění podává zprávu starosta nebo jiný člen zastupitelstva.

§ 17 
Odměňování členů zastupitelstva

1. V souladu s ustanoveními § 52 až 58d a § 87 odst. 3 až 7 zákona náleží členům zastupitelstva podle vykonávané funkce odměna a další příspěvky z peněžního fondu nebo rozpočtu MČ.

2. Výši odměn a další příspěvky z peněžního fondu nebo rozpočtu MČ a způsob jejich stanovení upravuje usnesení zastupitelstva.

§ 18 
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky jednacího řádu může provádět zastupitelstvo.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 5. prosince 2022.

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16

Mgr. Miroslav Knotek
I. místostarosta MČ Praha 16

Ing. Petr Šiška
II. místostarosta MČ Praha 16

Zveřejněno: 14.12.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1740 x