Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
14 3 Odsouhlasení usnesení III. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 6. února 2023
13 3 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 6. února 2023
12 3 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 6. února 2023
11 3 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15801/2259888 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 3, 1425, 2513/1, 2514, 2539 a 2547/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování podzemního vedení vysokého napětí, optického a telekomunikačního vedení pondělí 6. února 2023
10 3 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15793/2259854 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování podzemního vedení vysokého napětí a telekomunikačního vedení pondělí 6. února 2023
9 3 Uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1718/7, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 (cena 384.930,00 Kč) ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1717/2, zahrada v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1717/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín souhrnně označené Geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1717/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 (cena 384.930,00 Kč) v podílovém spoluvlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 6. února 2023
8 3 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 8160/097/22 na výši 82.500,00 Kč pondělí 6. února 2023
7 3 Uzavření Smlouvy o koupi nemovitých věcí mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností TOPASOVÁ s.r.o., IČ: 06281524, Kafkova 1676/22, Praha 6-Dejvice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2368/1 a parc.č. 2368/2, vč. stavby č.ev. 2214 v k.ú. Radotín dle Smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí č. 4184/2018 ze dne 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. dubna 2019, Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 15. prosince 2020 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 3. ledna 2022, za cenu 6.664.841,00 Kč bez DPH pondělí 6. února 2023
6 3 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 23. ledna 2023 pondělí 6. února 2023
5 3 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2028 pondělí 6. února 2023
4 3 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do prosince 2022 pondělí 6. února 2023
3 3 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 11/2022 do čísla 12/2022 pondělí 6. února 2023
2 3 Kontrola plnění usnesení pondělí 6. února 2023
1 3 Kontrola zápisu II. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 5. prosince 2022 pondělí 6. února 2023