Usnesení Rady a Zastupitelstva

Sbírka usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 od 24. 2. 2024

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
21 7 Odsouhlasení usnesení VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 18. prosince 2023
20 7 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 18. prosince 2023
19 7 Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 18. prosince 2023
18 7 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s členkou Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 18. prosince 2023
17 7 Změna právní formy obecně prospěšné společnosti Radotínská, o.p.s. na zapsaný ústav pondělí 18. prosince 2023
16 7 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků par.č. 2610/4, 2626, 2627, 2630 a 2631/1 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení vymezeného Geometrickým plánem č. 4042-25/2023 za jednorázovou finanční náhradu stanovenou Znaleckým posudkem č. 214/3675/2023 na výši 190.140,- Kč bez DPH pondělí 18. prosince 2023
15 7 Poskytnutí finančního daru členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín za rok 2023 pondělí 18. prosince 2023
14 7 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2087/68, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 6 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem na výši 22.190,- Kč pondělí 18. prosince 2023
13 7 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Společenstvím vlastníků domu náměstí Osvoboditelů, IČ: 28865171, náměstí Osvoboditelů 1363/2, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4061-124/2023 jako pozemek parc.č. 357/75 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2 za kupní cenu 32.560,- Kč pondělí 18. prosince 2023
12 7 Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 24. ledna 2023, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je sjednocení časového rámce pro uzavření kupní smlouvy pondělí 18. prosince 2023
11 7 Bezúplatný převod movitého majetku na nově vzniklou organizaci Kulturně komunitní centrum Koruna, z.ú., IČ: 19900651, náměstí Osvoboditelů 44/15, Radotín, 153 00 Praha 5 pondělí 18. prosince 2023
10 7 Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Kulturně komunitním centrem Koruna, z.ú., IČ: 19900651, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha -Radotín, jejímž předmětem je výpůjčka nemovitého majetku pondělí 18. prosince 2023
9 7 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 s organizací Kulturně komunitní centrum Koruna, z.ú. pondělí 18. prosince 2023
8a 7 K revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. IV/8/23 ze dne 24. dubna 2023 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE a manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 1006-3/2023 na výši 605.710,- Kč pondělí 18. prosince 2023
8 7 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 13. listopadu 2023 pondělí 18. prosince 2023
7 7 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 30. října 2023 a 27. listopadu 2023 pondělí 18. prosince 2023
6 7 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2029 pondělí 18. prosince 2023
5 7 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do září 2023 pondělí 18. prosince 2023
4 7 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 10/2023 do čísla 12/2023 pondělí 18. prosince 2023
3 7 Revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. III/11/23 ze dne 6. února 2023 ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15801/2259888 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 3, 1425, 2513/1, 2514, 2539 a 2547/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování podzemního vedení vysokého napětí, optického a telekomunikačního vedení pondělí 18. prosince 2023
2 7 Kontrola plnění usnesení pondělí 18. prosince 2023
1 7 Kontrola zápisu VI. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 25. září 2023 pondělí 18. prosince 2023
20 6 Odsouhlasení usnesení VI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 25. září 2023
19 6 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 25. září 2023
18 6 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 25. září 2023
17 6 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 201/2023 (5027/2023) mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IČ: 27403505, U Plynárny 500, Praha 4, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2510/2, 3108/23 a 3108/24 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování plynárenského zařízení za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH pondělí 25. září 2023
16 6 Návrh založení organizace s právní subjektivitou, a to Kulturně komunitního centra Koruna, z.ú. (zapsaný ústav) za účelem provozování kulturně komunitního centra Koruna a zajištění kulturních a komunitních činností na území Městské části Praha 16, transformací z organizační složky Městské části Praha 16 a k odsouhlasení Zakládací listiny ústavu pondělí 25. září 2023
15 6 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 357/35, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4061-124/2023 jako pozemek parc.č. 357/75 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2 Společenství vlastníků domu náměstí Osvoboditelů 1363, IČ: 28865171, náměstí Osvoboditelů 1363/2, Praha-Radotín pondělí 25. září 2023
14 6 Podání žádosti na hl. město Prahu o odejmutí svěřené správy k 1 ks sloupu veřejného osvětlení náležícího Městské části Praha 16, který je evidován v ulici Václava Balého na pozemku parc.č. 2546/1 v k.ú. Radotín pondělí 25. září 2023
13 6 Podání žádosti na hl. město Prahu o převod pozemku parc.č. 1463/8, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 481 m2 do svěřené správy Městské části Praha 16 pondělí 25. září 2023
1234