Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
24 21 Odsouhlasení usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
23 21 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 20. června 2022
22 21 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
21 21 Dary pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2021 pondělí 20. června 2022
20 21 Souhlas s připomínkami Městské části Praha 16 k návrhu Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy pondělí 20. června 2022
19 21 Záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o orientační výměře 80 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o orientační výměře 27 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
18 21 Záměr prodeje připlocené části pozemku parc.č. 2638/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako část „a“ o výměře 2 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 2638/5 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 20. června 2022
17 21 záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže panu OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 20. června 2022
16 21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 spoluvlastníkům bytového domu v dohodnutém rozsahu spoluvlastnických podílů pondělí 20. června 2022
15 21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 dosavadním nájemcům a spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 556/1 a 556/2 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 20. června 2022
14 21 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3885-174/2021 jako pozemek parc.č. 946/3 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2 pondělí 20. června 2022
13 21 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 pondělí 20. června 2022
12 21 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/4 v k.ú. Radotín o výměře 66 m2 pondělí 20. června 2022
11 21 Podání žádosti o převod pozemků – ostatních komunikací parc.č. 2633/8 a 2638/3 v k.ú. Radotín do svěřené správy Městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
10 21 Podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 226/27, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 728 m2 vzniklého dle návrhu Geometrického plánu č. 3891-71/2021, včetně žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek vztahujících se k pozemku parc.č. 95/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín pondělí 20. června 2022
9 21 Vydání souhlasu s odejmutím svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2859/1, 2830/7 a 2830/5 v k.ú. Radotín pondělí 20. června 2022
8 21 Záměr uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27. října 2015 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. června 2018, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je snížení rozsahu prodávaných pozemků z celkové výměry 10.718 m2 na 4.490 m2 bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny pondělí 20. června 2022
7 21 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 25. dubna 2022 pondělí 20. června 2022
6 21 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 4. dubna 2022, 16. května 2022 a 8. června 2022 pondělí 20. června 2022
5 21 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 2/2022 až číslo 4/2022 pondělí 20. června 2022
4 21 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do března 2022 pondělí 20. června 2022
3 21 Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021 pondělí 20. června 2022
2 21 Kontrola plnění usnesení pondělí 20. června 2022
1 21 Kontrola zápisu z XX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 21. března 2021 pondělí 20. června 2022
14 20 Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 21. března 2022
13 20 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 21. března 2022
12 20 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 21. března 2022
11 20 Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 16 pro volební období 2022 – 2026 pondělí 21. března 2022
10 20 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2022 pondělí 21. března 2022
9 20 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 JUDr. OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 21. března 2022
12