Kácení dřevin rostoucích mimo les

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Náležitosti žádosti o povolení, závazné stanovisko nebo oznámení kácení dřevin stanovené v § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb.: 
  • jméno a adresa žadatele, 
  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění a situační zákres, 
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění, 
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a 
  • zdůvodnění žádosti.

Vhodné je i stanovisko a vyjádření ohledně plánované realizace náhradní výsadby. V případě kácení dřevin uvedených v bodu III. pod druhou odrážkou (viz. bod 4.) je nutné doložit kromě náležitostí uvedených výše i skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro kácení v havarijním stavu. V tomto případě ale není potřeba dokládat k oznámení souhlas vlastníka pozemku s kácením

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 
Stručně Úplné znění