Informace pro uchazeče/uchazečky o pracovní pozici úředníka

Obsazování volných pracovních míst úředníků zařazených do Úřadu městské části Praha 16 se řídí pokyny, které stanoví zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon).

Výběrová řízení

Uchazeč/uchazečka (dále jen uchazeč), který může obstát ve výběrovém řízení, musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona, a to:

úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Přihláška uchazeče

Uchazeč může podat přihlášku na základě řádně vyhlášeného výběrového řízení, a to dle pokynů uvedených v oznámení. Přihláškou se rozumí samostatný dokument, ve kterém je třeba uvést údaje (stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona):

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

Z praktických důvodů je vhodné doplnit následující údaje o uchazeči:

 • kontaktní telefon, případně e-mail,
 • doručovací adresu pro zaslání zpětné zásilky, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště,
 • název pracovní pozice, o kterou se uchází.

Doklady předkládané s přihláškou uchazeče:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, a to originál či ověřenou kopii, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona),
 • pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se v oznámení výslovně vyžaduje též doložení splnění dalších předpokladů(dle ustanovení § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) ve formě lustračního osvědčení (případně kopie žádosti o jeho vydání) a čestného prohlášení. Předpoklady uvedené v této odrážce neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
 • jiné doklady, pokud je v oznámení o vyhlášení výběrového řízení stanoveno.

Další informace

(Dle ustanovení § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona) úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán (omezení se nevztahuje na zákonem stanovené výjimky).

Veškeré osobní údaje poskytnuté uchazeči se zpracovávají výhradně pro účely konkrétního výběrového řízení, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Přihlášky posuzuje stanovená výběrová komise. Vybraní uchazeči jsou zpravidla telefonicky informováni o termínu konání ústního pohovoru.

Po skončení výběrového řízení jsou neúspěšným uchazečům dle požadavku vráceny doklady přiložené k přihlášce a životopisu, a to spolu s písemným vyrozuměním.

Zveřejněno: 13.02.2024 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 27.03.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 95805 x