Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.04.201902.05.2019
Opatření nám. Osvoboditelů - parkoviště před OD Berounka Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění přenosného dopravního značení v rámci konání bezpečnostně preventivní akce "Radotínský den s IZS" na parkovišti před OD Berounka v ul. nám. Osvoboditelů v Radotíně
17.04.201902.05.2019
Opatření V Edenu Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci konání běžeckého závodu RunX v ul. V Edenu v Radotíně
16.04.201913.05.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního - veřejného opatrovníka. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 13. května.
11.04.201927.04.2019
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č.akce 999118, Praha 5
10.04.201925.04.2019
Rozhodnutí - společné povolení Praha-Radotín, SKI a BIKE Centrum, ulice Na Betonce, parc.č. 518, 519, 520/1 k.ú. Radotín, Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání
09.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Oznámení starosty
09.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019
08.04.201924.04.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku rozpočtových vztahů Odboru ekonomického. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 24. dubna.
08.04.201924.04.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 24. dubna.
08.04.201923.04.2019
Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec Územní řízení o umístění stavby - seznámení s podklady rozhodnutí
04.04.201922.04.2019
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny spoluvlastnických podílů ideální 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3713-227/2018 jako pozemek parc.č. 1892/47 v k.ú. Radotín o výměře 704 m2 a parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín o výměře 3354 m2 z celkové výměry 4829 m2 a dále části pozemku parc.č. 2604/1 v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 2604/A v k.ú. Radotín o orientační výměře 400 m2 z celkové výměry 5156 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1641/35 v k.ú. Radotín o výměře 120 m2 a pozemek parc.č. 1643/22 v k.ú. Radotín o výměře 251 m2 s případným finančním vyrovnáním rozdílů cen směňovaných pozemků. Záměr směny pozemků byl schválen Radou městské části Praha 16 usnesením č. 159/2019 ze dne 6. 3. 2019 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 usnesením č. III/15/19 ze dne 25. 3. 2019.
04.04.201922.04.2019
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „d“ o výměře 95 m2 a části pozemku parc.č. 95/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „c“ o výměře 6 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 99/2 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako pozemek parc.č. 99/4 o výměře 37 m2 ve vlastnictví společnosti J+J Nájemníkovi, s.r.o., Výpadová 1676/4a, Praha–Radotín. Záměr směny pozemků byl schválen Radou městské části Praha 16 usnesením č. 158/2019 ze dne 6. 3. 2019 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 usnesením č. III/14/19 ze dne 25. 3. 2019.
04.04.201922.04.2019
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Radotín pro realizaci optimalizace železniční trati Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 potřebných pro realizaci veřejně prospěšné stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, IČ: 70994232, Dlážděná 1003/7, Praha 1-Nové Město: 1) pozemek p.č. 2474, ostatní plocha o výměře 1311 m², 2) pozemky vzniklé dle Geometrického plánu č. 3658-1/2018: - parc.č. 342/13, vodní plocha o výměře 6 m² - parc.č. 342/14, ostatní plocha o výměře 150 m² - parc.č. 342/17, ostatní plocha o výměře 66 m² - parc.č. 357/69, ostatní plocha o výměře 112 m² - parc.č. 2589/7, ostatní plocha o výměře 5 m² - parc.č. 2590/2, ostatní plocha o výměře 28 m² - parc.č. 2613/2, ostatní plocha o výměře 8 m² - parc.č. 2644/34, ostatní plocha o výměře 3 m² 3) pozemky vzniklé dle Geometrického plánu 3654-1/2018: - parc.č. 2368/3, ostatní plocha o výměře 27 m² - parc.č. 2368/4, ostatní plocha o výměře 39 m² 4) pozemky vzniklé dle Geometrického plánu 3657-1/2018: - parc.č. 2561/3, ostatní plocha o výměře 565 m² - parc.č. 2561/2, ostatní plocha o výměře 587 m² - parc.č. 2564/2, ostatní plocha o výměře 164 m² 5) pozemky vzniklé dle Geometrického plánu č. 3659-1/2018: - parc.č. 528/20, ostatní plocha o výměře 82 m² - parc.č. 528/21, ostatní plocha o výměře 70 m² - parc.č. 528/22, ostatní plocha o výměře 10 m² - parc.č. 528/23, ostatní plocha o výměře 19 m² Tento záměr prodeje byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 6. 3. 2019 usnesením č. 157/2019 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 3. 2019 usnesením č. III/13/19.
04.04.201930.04.2019
Přidělené dotace 2019 Zastupitelstvo městské části Praha 16 na zasedání 25. března 2019 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
02.04.201930.04.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 - 3/2019 Rada městské části Praha 16 na svém zasedání 20.3.2019 schválila usnesením č. 173 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019.
21.03.201901.05.2019
Usnesení o dražební vyhlášce - 3. kolo Nařízení elektronické dražby
11.03.201901.05.2019
Usnesení o nařízení elektronické dražby Usnesení o nařízení elektronické dražby
06.03.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Volby 2019 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.