Místní poplatek ze vstupného

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při  plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba  poplatku ze vstupného činí 5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného - závisí na druhu konané akce. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. Poplatek lze hradit osobně v hotovosti nebo platební kartou správci poplatku v pokladně, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:
  • kulturní akce, tj. veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3 000 osob
  • akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
  • taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů a maturitní plesy.
Stručně Úplné znění