Nahlížení do matričních knih

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:
  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy,
  • průkaz totožnosti,
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu je  50,- Kč (za jednu matriční událost).
Pro vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin byl stanoven správní poplatek ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá).
Stručně Úplné znění