Popis činnosti Odboru občansko správního

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Úsek matrik
Úsek vnitřní správy
Podatelna
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

 • komplexní zabezpečení agendy občanských průkazů (dále jen OP) a evidence obyvatel (dále jen EO)
 • komplexní zabezpečení agendy cestovních dokladů (dále jen CD)
 • přebírání a předávání kontejnerů s doklady OP a CD k poštovní přepravě
 • poskytování písemných informací z informačního systému EO, OP a CD
 • zprostředkování údajů vedených v evidenci EO, OP a CD
 • rozhodování o skončení platnosti OP a CD
 • správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, odepření vydání cestovního dokladu a skončení platnosti OP
 • vybírání blokových pokut za přestupky na úseku OP a CD dle platných zákonů
 • spolupráce s orgány soudů, státního zastupitelství, Policie ČR a orgánů státní správy při výkonu státní správy dotýkající se problematiky EO, OP a CD
 • odborná poradenská a konzultační činnost pro občany
 • zajišťování evidence ztrát a nálezů OP, CD a dalších předmětů včetně jejich vracení
 • vedení archivu EO, OP a CD.

Úsek matrik

 • komplexní výkon matriční agendy a agendy změny jména a příjmení
 • komplexní výkon státoobčanské agendy
 • vydává správní rozhodnutí na úseku matriční a státoobčanské agendy včetně změny jména a příjmení
 • spolupracuje s orgány soudů, státního zastupitelství, Policie ČR a orgánů státní správy při výkonu státní správy dotýkající se problematiky matriční a státoobčanské agendy
 • odborná poradenská a konzultační činnost pro občany
 • potvrzovací agenda (provádění identifikace, ověřování žádostí o výpisy z rejstříku trestů)
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zajištění agendy občanských záležitostí pro MČ – vítání občánků, zlaté a diamantové svatby
 • obstarává kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT
 • zapisuje matriční údaje stanovené zvláštními právními předpisy do agendového informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím terminálu Czech POINT.

Úsek vnitřní správy

 • plnění organizačně technických úkolů spojených s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů České republiky a Evropské unie 
 • plnění organizačně technických úkolů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů
 • přijímání oznámení o vstupu nadace do likvidace a oznámení o zrušení nadace
 • zrušování nadace, nařizování její likvidace a jmenování likvidátora
 • projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • metodická podpora všech pracovišť ÚMČ při projednávání přestupků podle zvláštních právních předpisů v rámci jejich agend
 • příprava souhrnných přehledů a statistik přestupků za ÚMČ jako celek
 • poskytování výpisů z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení 
 • projednávání správních deliktů podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění
 • projednávání podání občanů dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • projednávání žádostí o poskytnutí ochrany podle § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku
 • vedení evidence válečných hrobů za správní obvod Praha 16
 • spolupráce s komisí letopiseckou – zajišťování výročních zpráv jednotlivých odborů a organizací
 • vedení agendy názvů ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov
 • kontrola stavu uličního značení a řešení závad s MHMP a vlastníky nemovitostí a zařízení
 • vyřizování žádostí o souhlas s použitím znaku a vlajky MČ včetně jejich předkládání RMČ
 • přijímání oznámení o pořádání akcí¨
 • vedení souhrnné evidence o stížnostech a peticích za MČ a ÚMČ jako celek
 • součinnost s vedením MČ a ÚMČ při vyřizování stížností a petic
 • vedení souhrnné evidence o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za MČ a ÚMČ jako celek
 • metodická podpora všech pracovišť ÚMČ při projednávání žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Podatelna

 • zajišťování veškerého oběhu došlých a odesílaných písemností
 • přijímání veškeré pošty, která je do podatelny doručena elektronickým způsobem včetně podání přes IS DS (datové schránky) 
 • provádění kontroly existence odesílajícího subjektu
 • evidování pošty v souladu se spisovým řádem, její předávání příslušným odborům k vyřízení
 • obsluhování telefonní ústředny
 • podávání základních informací o chodu ÚMČ občanům
 • přijímání a evidence požadavků na hlášení v místním rozhlase
 • zajištění pravidelných hlášení místního rozhlasu (každý pracovní den ve 14.00 hod., v pondělí a středu navíc v 17.30 hod.) i mimořádných hlášení 
 • vybírání poplatků za relace v místním rozhlase dle usnesení RMČ
 • agenda plakátování na veřejných plakátovacích plochách – příjem a organizace požadavků na vývěsky, vybírání poplatků dle usnesení RMČ a předávání plakátů Technickým službám Praha - Radotín
 • přijímání ztrát a nálezů od občanů.