Popis činnosti Odboru sociálního

Úsek sociálně právní ochrany dětí
 • Kurátor pro mládež
Úsek doplňkové péče a komunitního plánování 
 • kurátor pro dospělé
 • veřejný opatrovník
 • komunitní plánování

Úsek sociálně právní ochrany dětí

 • řeší narušení vzájemných vztahů v rodině, pomoc při úpravě styku na dobu před rozvodem a po něm, při stanovení výživného
 • vstupuje do jednání jako kolizní opatrovník v případě střetu zájmů rodiče a dítěte nebo v případě úmrtí obou rodičů do doby, než rozhodne soud
 • podává soudu návrhy pro náhradní rodinnou péči
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
 • poskytuje rodičům poradenskou činnost
 • provádí zákonem stanovený dohled nad nezletilými a sleduje jeho účinnost
 • účastní se soudních jednání jako kolizní opatrovník
 • navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovských práv, zrušení ústavní výchovy a výchovná opatření uložená soudem
 • spolupracuje se soudním vykonavatelem při výkonu rozhodnutí
 • řeší problematiku dítěte zneužívaného, zanedbaného a týraného
 • podává podnět na trestní stíhání v zájmu dítěte při podezření spáchání trestného činu proti dítěti
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • podává návrhy ve věcech určení rodičovství k nezletilému dítěti
 • vykonává úkony spojené s funkcí poručníka nebo majetkového opatrovníka
 • spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova, sleduje zde vývoj dětí a jejich návrat do rodiny
 • zajišťuje agendu náhradní rodinné péče
 • komplexně zpracovává agendu pěstounské péče, včetně administrace dohod o výkonu pěstounské péče 
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, přestupky na úseku sociálních věcí a úseku zdravotnictví
 • spolupracuje s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí pro území správního obvodu Praha 16
 • spolupracuje s Klubem mládeže Radotín.

Úsek doplňkové péče a komunitního plánování

 • poskytuje pomoc občanům, kteří jsou ve výkonu trestu nebo propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, proti nimž je vedeno trestní řízení, občanům podmíněně propuštěným, žijícím nedůstojným způsobem života, problémovým občanům, propuštěným z ústavů a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, osobám závislým na alkoholu, toxických látkách apod.
 • kurátor pro dospělé navštěvuje klienty ve věznicích
 • spolupracuje s Policií ČR, vězeňskou službou, Českým helsinským výborem, ústavy sociální péče, psychiatrickými léčebnami, zdravotními pojišťovnami, městskými policiemi, státními i nestátními subjekty při řešení bytové problematiky a v oblasti zaměstnání a sociálních dávek s Úřadem práce ČR
 • kontaktuje azylové domy a ubytovny pro přechodný pobyt
 • vypracovává s klientem individuální motivační plán, se stanovením jednotlivých dílčích kroků
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických, psychologických a jiných pracovišť
 • jako veřejný opatrovník zastupuje osoby, jež byly zbaveny či jim byla omezena způsobilost k právním úkonům v soudem stanoveném rozsahu
 • vybírá vhodná zařízení pro hospitalizaci klientů
 • hospodaří s majetkem movitým i nemovitým svých klientů se souhlasem příslušného soudu
 • zajišťuje agendu občanských záležitostí pro MČ – gratulace k životním jubileím, dárkové balíčky
 • zajišťuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb ve vztahu k uživatelům a poskytovatelům sociálních služeb (proces komunitního plánování)
 • zpracovává Komunitní plán rozvoje sociálních služeb MČ
 • připravuje jednotlivé projekty a vzájemně je koordinuje
 • organizuje veřejná setkání s občany k plánovaným projektům
 • podílí se na utváření grantové politiky MČ v sociální oblasti
 • informuje subjekty komunitního plánování o probíhajících grantových řízeních
 •  poskytuje odborné sociální poradenství
 • provádí terénní sociální šetření
 • ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajišťuje v MČ veřejnou službu
 • obstarává sociální pohřby
 • řeší veškeré záležitosti v oblasti zdravotnictví, zdravotní péče a zdravotního pojištění svěřené zvláštními právními předpisy a Statutem hl. m. Prahy Městské části Praha 16, s výjimkou protidrogové prevence
 • úzce spolupracuje s Kanceláří úřadu v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence
 • při všech činnostech úzce spolupracuje s Hlavním městem Prahou a ostatními městskými částmi správního obvodu Praha 16.