Příjmení žen

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:
  • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru,
  • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
  • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),
  • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,
  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
  • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu, nahrazující tento souhlas,
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let. 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění