Územní souhlas

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:

stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov

  • kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
  • úřední hodiny

stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště) 

  • kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 111 870 -  874
  • úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K oznámení záměru žadatel připojí

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
d) souhlasy osob,jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu, souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic menší než 2 metry
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Oznámení záměru (pdf, 266 kb)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky za vydání územního souhlasu a územního rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 Sazebníku správních poplatků.

Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

Stručně Úplné znění