Vidimace a legalizace

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, místnost č. 2 a 3 v přízemí budovy.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu. Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
  • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince,
  • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

K vidimaci na úřadě předložte listinu z níž má být pořízena vidimovaná kopie.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.
Stručně Úplné znění