Zábor veřejného prostranství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti o zábor je nutné přinést jednoduchý situační nákres.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2017 dle § 2 písmena a) je sazba dle účelu záboru 2 až 20 Kč/m2/den.

Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 16, Odboru ekonomickém či poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
Stručně Úplné znění