Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a zastupitelských úřadech ČR.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.
Stručně Úplné znění