Souhrnné informace ke komunálním volbám 2022

V září budou občané vybírat své zástupce do Zastupitelstva hlavního města Prahy a také do Zastupitelstva městské části Praha 16. Volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin. 

➡️ Kdo může volit
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni do stálého seznamu voličů.
Právo volit v komunálních volbách má i občan jiného státu, který je v den voleb hlášen v příslušné městské části k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva. Nyní již nemusí předem žádat o zapsání do stálého seznamu voličů (jako tomu bylo v případě všech předešlých voleb). 

Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

➡️ Kde volit
Volební místnosti v Radotíně zůstávají stejné jako při minulých volbách s výjimkou volebního okrsku 16005 „Benátky“, který bude mít volební místnost přesunutou do historické budovy Základní školy Praha-Radotín na náměstí Sv. Petra a Pavla.
ℹ️ Volební okrsky a volební místnosti
ℹ️ Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností Kudy k volbám

➡️ Koho volit
Do Zastupitelstva městské části Praha 16 kandidují tyto zaregistrované volební strany:
  1. Piráti a nezávislí kandidáti
  2. Občanská demokratická strana 
  3. Společně pro Radotín

➡️ Jak se volí
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem. 

Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam do ní vloží upravené hlasovací lístky, a to jak do Zastupitelstva městské části Praha 16, tak do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Následně tuto obálku vhodí do volební urny.

Úpravu hlasovacích lístků může volič provést přímo v prostoru k tomu vymezeném, za zástěnou, nebo si je může přinést upravené již z domova a za zástěnou je už pouze vloží do úřední obálky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem přítomen, a to ani člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.

Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby volební právo mohl uskutečnit mimo volební místnost, zpravidla doma. Požádat může před volbami na úřadu své městské části, ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise, kam přísluší. Na takovouto žádost vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou schránkou přímo do místa bydliště voliče. 

➡️ Roznos hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do místa jejich trvalého bydliště. Hlasovací lístky musí volič obdržet nejpozději 3 dny před volbami. Pokud by nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vyžádat na Úřadu městské části Praha 16 nebo ve dnech voleb přímo ve své volební místnosti.

➡️ Možnosti úpravy hlasovacího lístku
Hlasovací lístky obdrží voliči dva. Jeden do Zastupitelstva městské části Praha 16 a druhý do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na hlasovacích lístcích budou uvedeny všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Do Zastupitelstva městské části Praha 16 vyberou voliči 15 zastupitelů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy volíme 65 členů.

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit, tj. koho volí:
  • První možností je dávat tzv. „malé“ křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Svůj hlas jim volič dá, když křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič může dát hlas právě tolika kandidátům, kolik se volí zastupitelů nebo méně. Pokud by však zakřížkoval více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude hlasovací lístek neplatný.

  • Druhou možností je užít tzv. „velký“ křížek a volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.  Tímto způsobem volič dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Kdyby však volič křížkem označil dvě nebo více stran, byl by hlasovací lístek neplatný.

  • Třetím a zřejmě nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič kombinuje „malé“ křížky a „velký“ křížek. To znamená, že volič označí jedním velkým křížkem jednu kandidující stranu a k tomu zvolí „malými“ křížky jednotlivé kandidátky, ovšem pouze z jiné strany než kterou označil velkým křížkem.
    Tato kombinace funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s malými křížky a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtů členů zastupitelstva, kteří mají být voleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
    Tuto třetí možnost můžeme vysvětlit na příkladu. Když se volí 15 zastupitelů a volič dá „velký“ křížek některé straně a 4 „malé“ křížky kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 4 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 11 kandidátům (15 - 4 ) ze strany, které dal „velký“ křížek.
➡️ Vyzvednout hotový občanský průkaz bude možné i ve dnech voleb
Ve dnech konání komunálních voleb bude pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně otevřeno v pátek 23.9.2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.9.2022 od 8 do 14 hodin. Občané si zde mohou vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz. Pracoviště se nachází v patře budovy na náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha – Radotín (adresa na mapách Google). 

➡️ Přenosná volební schránka
V případě, kdy volič nemůže zejména z důvodu zdraví či věku, osobně přijít do volební místnosti, je možné požádat svou příslušnou okrskovou komisi o přenosnou volební schránku.

Kontakty do jednotlivých volebních místností:

Číslo okrsku  Volební místnost Telefonické spojení 
16001 Hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c 725 524 914 
16002 Kulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15 725 524 879
16003 Sportovní hala, U Starého stadionu 1585/9 725 524 834
16004 Základní škola Radotín, přístavba u budovy školní jídelny, Loučanská 1112/3
 725 524 820
16005 Základní škola Radotín, historická budova, nám. Sv. Petra a Pavla 102/4  725 524 348
16006 Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15 725 524 823
16007 Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2 725 524 703
16008 Kulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 1740/17
  725 524 976

➡️ Informace pro voliče s onemocněním covid-19 na webu Ministerstva vnitra

➡️ Kontakty na pracovníky Úřadu městské části Praha 16, u nichž je možné získat informace k volbám do Zastupitelstva městské části Praha 16
Zveřejněno: 22.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1381 x