Co se ví o jezerech

Nahradí skleníky a pole rozsáhlé vodní plochy?V souvislosti s plánovanou změnou územního plánu hl.m. Prahy se dostaly do popředí zájmu ekologických skupin a skupiny občanů otázky plánování a realizace jezer na soutoku Berounky a Vltavy v katastru Radotína, Zbraslavi a Velké Chuchle. Reakcí na záměr nového územního plánu bylo i setkání, které se uskutečnilo 25.10. na radnici Městské části Prahy 5. Na tuto schůzku navazovalo jednání v radotínském gymnáziu dne 29.11. Bohužel informace, které byly podány občanům byly neucelené a zavádějící.

Vycházely pouze z informací z tisku a jednotlivců, kteří se o danou problematiku zajímají z vlastní iniciativy. Je škoda, že před tímto setkáním se organizátoři neinformovali na příslušných úřadech o stavu přípravy realizace jezer. Chaotičnost jednání potvrdili svou neznalostí stavu věcí pozvaní zástupci Městských částí Prahy 5, Velké Chuchle a Zbraslavi. Důvod jejich neinformovanosti byl jednoduchý – jezera nejsou na jejich úřadech projednávána. Jezero na zbraslavské straně vznikne na místě, které je od 50. let minulého století definováno jako výhradní báňské ložisko a  povolení řeší Obvodní báňský úřad se sídlem v Kladně v souladu s hornickým zákonem. Území budoucího zbraslavského jezera je převážně v majetku subjektu Kámen Zbraslav spol. s.r.o.

Budoucí radotínská jezera?, zdroj: Útvar rozvoje hl. m. PrahyJezera na radotínské straně podléhají standardnímu povolení pověřeného stavebního úřadu Prahy 16. Majetkově je zde situace složitá. Část pozemků je ve vlastnictví hl.m. Prahy, které s tímto záměrem v minulosti počítalo. Velký díl pozemků je v majetku společnosti Brudra s.r.o. Pozemky kolem ulice Výpadové až k Šárovu kolu jsou v majetku mnoha desítek fyzických osob. Tato situace v současné době není a nebyla nijak řešena. Jediné ověřené informace k záměru výstavby jezer na radotínské straně může poskytnout propagátor tohoto záměru a to je vedení hlavního města Prahy. Radotínská radnice jako jediná se zúčastnila jednání a připomínkovala jednotlivé studie a záměry výstavby jezer v katastru Radotína a i záměru změny územního plánu. Geneze vývoje záměru je poměrně složitá a není to ani nová myšlenka. První návrh jezer v oblasti Radotína se objevil v územním plánu Prahy, tzv. směrném plánu již  v roce 1948.

Po povodni v roce 2002 byly zahájeny přípravné a projekční práce na zpracování urbanistické studie na „Rekreační areál Velká Chuchle – Radotín“, který zahrnoval výstavbu rekreačních jezer a rekreačních ploch na soutoku Vltavy a Berounky. Na základě této studie byl tento záměr zahrnut do platného územního plánu hl. m. Prahy. Následně bylo zpracováno několik vodohospodářských studií, které na podkladě archivních materiálů spočítaly matematické modely proudění podzemních vod a předpokládaný průběh povodňových stavů ovlivňovaných plánovanými jezery.

V roce 2009 byla pro nový územní plán hl.m. Prahy zpracována variantní „Ověřovací studie Radotínská jezera“, ze které byla vybrána jedna varianta pro provedení změny stávajícího územního plánu. Tato změna by měla být konečným řešením územního plánu této lokality včetně navrhovaného jezu na řece Berounce.

Od roku 2005 probíhají projekční práce na povolení těžby štěrkopísku ve vyhrazeném ložisku štěrkopísku na zbraslavské straně řeky Berounky včetně zřízení úpravny štěrkopísku. V současné době má firma Kámen Zbraslav s.r.o. povolenu těžbu v první malé části budoucího jezera o  plošné výměře 6,15 ha.

Problematika přípravy, výstavby a následného provozu a údržby rekreační oblasti na soutoku řek Vltavy a Berounky je velmi složitá a široká a zahrnuje:
a) ekologické aspekty návrhu i výstavby rekreačního areálu,
b) složité majetkové poměry pozemků pro výstavbu jezer a z nich vyplývající různorodé zájmy majitelů těchto pozemků ,
c) způsob a délka výstavby jezer a rekreačního areálu,
d) finanční zajištění výstavby a provozu rekreačního areálu.

Ad a)
Jak již bylo předesláno rekreační území bylo posuzováno několika vodohospodářskými studiemi, které byly zpracovány bez podrobnějšího geologického a hydrogeologického průzkumu území a nebyly zpracovány pro území jako celek včetně nového jezu a ustáleného tvaru jezer. V roce 2010 byla zpracována další vodohospodářská studie na základě omezeného geologického a hydrogeologického průzkumu s uvažováním nového jezu na Berounce a všech jezer na soutoku Vltavy a Berounky. V této studii je vyhodnocený průběh povodňových stavů v posuzované oblasti a model proudění podzemních vod.
Radotínská radnice vždy prosazovala a prosazuje ekologické posouzení oblasti jezer jako celku včetně vyhodnocení dopadu výstavby jezer na povrchové i podzemní vody a ovzduší v okolí jezer. Tento zásadní postoj byl prosazován i na projednání změny územního plánu oblasti jezer dle „Ověřovací studie radotínských jezer“ na Magistrátu hl.m. Prahy v srpnu 2011 a výsledkem bylo odložení změny územního plánu do doby projednání strategického ekologického posouzení celé oblasti tzv. SEA.

Ad b)
Z hlediska majetkových poměrů pozemků v oblasti radotínských jezer lze tyto pozemky rozdělit do cca 4 skupin.

  1. většina pozemků mezi Strakonickou silnicí a estakádou Pražského okruhu je ve vlastnictví firmy Kámen Zbraslav s.r.o. jejichž cílem je na těchto pozemcích realizovat těžbu štěrkopísku,
  2. cca polovina pozemků mezi estakádou Pražského okruhu a Radotínem je ve vlastnictví hl. m. Prahy, které je odkoupilo od firmy Brudra s.r.o.,
  3. druhá polovina pozemků směrem k Radotínu je ve vlastnictví mnoha fyzických osob,
  4. pozemky mezi ulicí Výpadovou a tratí Českých drah jsou ve vlastnictví firmy Rekreační zóna Radotín s.r.o.

Ad c)
Délka výstavby jezer se v materiálech, které jsou pouze orientační, pohybuje od cca 30 let pro jezero na pravé (zbraslavské) straně Berounky až po 9 let pro polovinu jezera na levé (radotínské) straně Berounky. V žádném materiálu se neobjevuje délka návazné výstavby rekreačního území. Z dostupných materiálů nelze stanovit termín uvedení rekreačního areálu do provozu. Naše městská část dlouhodobě prosazuje výstavbu jezer jedním profesionálně zdatným a zkušeným dodavatelem u kterého budou záruky:

  • maximální rychlosti výstavby s ohledem na minimalizaci obtěžování okolí hlukem, prachem a exhalacemi,
  • dodržování technologických postupů těžby, zejména odstraňování nežádoucích příměsí štěrkopísku (kalů) a jejich likvidace a zpětné zavážení břehů jezer štěrkovitým materiálem s předepsanou propustností,
  • dodržování všech hygienických předpisů pro výstavbu (hluk, prach, hospodaření s ropnými látkami apod.).

Ad d)
Zajištění provozu a údržby rekreačního areálu není dosud řešeno v žádném z dostupných materiálů.

Ad e)
Hlavní město Praha finančně zajišťuje zpracování vodohospodářských a zastavovacích studií pro úroveň územního plánu. Současně hl.m. Praha vykoupilo cca polovinu pozemků pro vytvoření jezera mezi estakádou Pražského okruhu a Radotínem. Další finanční zajištění tohoto záměru a jeho výhled není v dostupných materiálech Odboru městského investora obsažen.

Z výše uvedené velmi stručné rekapitulace problematiky „Radotínských jezer“ je zřejmé, že proces přípravy a následné výstavby jezer má mnoho nedořešených problémů, z kterých jsou ty nejzásadnější:

a)  dokončit proces ekologického posouzení výstavby jezer jako celku formou SEA popřípadě EIA a dle výsledků ekologického projednání případně upravit zamýšlený rozsah výstavby jezer,
b)  stanovit časový harmonogram výstavby jezer a v případě neúnosného časového termínu výstavby jezer upravit zamýšlený rozsah stavby,
c)  stanovit orientační finanční harmonogram výstavby jezer z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, v případě neúnosného finančního zatížení upravit zamýšlený rozsah stavby.

Mgr. Miroslav Knotek
Zveřejněno: 13.01.2012 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 22998 x