Návrh rozpočtu na rok 2013

Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2012 stejně náročné jako v předcházejících letech. Přes provedená úsporná organizační opatření přetrvává nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu.

Plánovaná výše dotace státu na výkon přenesené působnosti je pro rok 2013 lehce navýšena (+14 tis. Kč), na základě legislativní úpravy není ale pro rok 2013 již plánován ze státního rozpočtu příspěvek na žáky navštěvující místní školu či školku. I když pro dotační vztahy pro městské části od hl. m. Prahy je stejný způsob výpočtu (počet žáků ZŠ a MŠ váha 30%, výměry zeleně v péči MČ váha 20% a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK váha 10%, spolu s dříve zohledňovaným průměrným inkasem DPFOP, počtem obyvatel MČ a její rozlohou celkem pro rok 2013 váha 40%), je proti roku 2012  dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Městskou část Praha 16 nižší o 605,0 tis. Kč .

Rozpočet pro rok 2013 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ. I pro rok 2013 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2012 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2012 a očekávanou skutečností roku 2012.

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2013 byl projednán a schválen Radou MČ P 16 dne 28. 11. 2012 a poté i Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 17.12.2012.
Marta Tišlová

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2013 (xls, 44,5 kB)
schváleno Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 17.12.2012

Zveřejněno: 25.01.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9561 x