Návrh rozpočtu na rok 2015

Zastupitelstvo městské části Praha 16 schválilo dne 15.12.2014 rozpočtové provizorium z důvodu v té době neschváleného rozpočtu hlavního města Prahy. Dne 19.2.2015 byl Zastupitelstvem HMP schválen rozpočet hlavního města Prahy. Byly rovněž schváleny dotační vztahy HMP vůči městským částem.

Proti původní výši plánovaných dotačních vztahů dle usnesení RHMP ze dne 19.8.2014 byl dotační vztah HMP vůči Městské části Praha 16 snížen z 40 517 tis. Kč na 40 457 tis. Kč (vliv počtu žáků základního i předškolního školství v organizacích zřízených Městskou částí Praha 16 i celkového počtu žáků v celé Praze).

Je předkládán návrh rozpočtu na rok 2015 v celkové výši nezměněné proti schválenému rozpočtovému provizoriu – sníženou výši dotačního vztahu HMP vůči Městské části Praha 16 nahradí zvýšení plánu inkasa správních poplatků (z 3 200 tis. Kč na 3 260 tis. Kč), naopak zvýšením příspěvku na výkon státní správy proti jeho plánované výši v rozpočtovém provizoriu MČ Praha 16 je možno plán inkasa správních poplatků snížit na 3 162 tis. Kč.  

Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2014 stejně náročné jako v předcházejících letech. Po provedení úsporných organizačních opatření se snižuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu. Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) činí pro rok 2015 pro Městskou část Praha 16 částku 16 015 tis. Kč (vyšší o 98 tis. Kč proti roku 2014).

Na základě legislativní úpravy není ale stejně jako již pro rok 2014 ani pro rok 2015 plánován ze státního rozpočtu příspěvek na žáky navštěvující místní školu či školku. V dotačním vztahu HMP vůči MČ HMP je plánován i příspěvek 1 360 Kč na žáka ZŠ a MŠ. I když pro dotační vztahy pro městské části od hl. m. Prahy je podobný způsob výpočtu (stejný způsob: počet žáků ZŠ a MŠ váha 30%, výměry zeleně v péči MČ váha 20% a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK váha 10%, spolu s dříve zohledňovaným průměrným inkasem DPFOP 30%, počtem obyvatel MČ 30% a její rozlohou 10% - v roce 2014 celkem váha 40%), je proti roku 2014  dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Městskou část Praha 16 vyšší o 3 127,0 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ. I pro rok 2015 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2015 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2014 a očekávanou skutečností roku 2014.
Marta Tišlová

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2015 (xls, 61 kB)
Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2015 byl projednán Radou městské části Praha 16 dne 4.3.2015 a usneseními č. 148-151/2015 schválen.

Zveřejněno: 11.03.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8549 x