Nejčastější dotazy z diskuse k Centru

Veřejné projednání záměru výstavby Centra Radotín zaplnilo v pondělí 22. ledna velký sál Kulturního střediska Radotín. Diskuse, trvající téměř 4 hodiny, byla velmi zajímavá a protnuly se v ní různorodé názory lidí na budoucí podobu této klíčové radotínské lokality, jakéhosi „srdce Radotína“. 

Vzhledem k rozsahu diskuse a početným dotazům v mnoha blocích radnice připravila rozsáhlejší informace k tomuto tématu (formou nejčastějších otázek a odpovědí).

Za poslední 4 roky se projekt zcela změnil. Proč?
Důvodem je pokračující spolupráce radnice se soukromým investorem a nové, omezující podmínky pro developera. Radnice na začátku minulého roku prohlásila, že dosavadní podoba jí nevyhovuje. Po několikaměsíční pečlivé přípravě a diskusích radních investorovi předala v červnu 2017 v písemné podobě nové zadání. Již v předchozím období se podařilo vedení městské části vyjednávat se státní organizací Správa železniční dopravní cesty a na jeho výsledcích a též změně legislativy mohly z původního projektu zmizet ohyzdné protihlukové stěny (ve výši celých bytových domů), které z navržených objektů vytvářely spíše uzavřené ghetto. Nyní je zástavba vzdušnější a otevřená do prostoru. 

Proč jsou nově navrženy výškové budovy a kolik budou mít pater?
Díky tomu, že zde vyrostou pouze 3 budovy pro bydlení, je mnohem větší veřejný prostor – náměstí, obchodní třída, plochy zeleně. Původní záměr počítal s více (čtyřmi) objekty, které měly mít méně pater, ale zabíraly velkou část řešeného území. Nová trojice budov je dnes plánována na výšku 9, 8 a 6 pater.

vyzaduji

Po 4 letech projednávání se budoucí podoba lokality radikálně změnila.

Vizualizace: MgA. Ing. arch. Michal Fišer/třiarchitekti


Bude v Centru nová radnice? 
V návaznosti na tento projekt zanikne na náměstí Osvoboditelů budova úřadu, v níž se vyřizují například občanské průkazy a pasy či zde sídlí odbory ekonomický a živnostenský (objekt čp. 21, bývalá „akumulátorka“). Proto je nutné postavit nový objekt pro radnici – a když se bude stavět, je záměr sestěhovat všechna pracoviště úřadu do jedné budovy. Dnes jsou v širším centru Radotína čtyři budovy úřadu (dále funguje ještě detašované pracoviště stavebního úřadu na Zbraslavi). Díky jedné budově budou mít občané vše pod jednou střechou, na jediném místě. Navíc zde bude i služebna Městské policie hl. m. Prahy a pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu 16.

Kde bude nová radnice stát?
Nová radnice je vyprojektována na místě dnešní výtopny u ulice Na Betonce. Díky dohodě s jejím vlastníkem se výtopna přemístí na Sídliště, kde je dnes pro vytápění celého „starého sídliště“ pouze výměníková stanice. V budoucnu se tedy oba provozy „prohodí“. Nová radnice pak vznikne na základech současné kotelny.

Proč radnice něco neudělá s neutěšeným stavem trojice obchodních budov, kde dnes sídlí pošta, OD Albert a drogerie Teta?
Tyto budovy radnici nepatří, byly v 90. letech privatizovány a mají soukromé vlastníky (každý objekt jiného). Radnice opakovaně s těmito vlastníky jedná o nutnosti řádné údržby a oprav těchto objektů, dosud bez větších úspěchů. V prostředním objektu bylo ještě před rokem uvažováno umístění (části) radotínského úřadu, ale vzhledem k finančním požadavkům vlastníka objektu tato možnost nebyla možná. Majitele těchto objektů by mohlo k rekonstrukci a zkultivování prostor zatlačit vytvoření konkurenčních obchodních ploch nového Centra (které budou kolem třídy).

Nebude náměstí příliš malé?
Rozměr budoucího náměstí se z původního, nevyhovujícího rozsahu výrazně zvětšil – návrh počítá s rozměry 50 x 50 metrů. Na východním okraji pak bude plocha plynule přecházet do parteru nové radnice. Podle architektů je navrhovaný rozměr zcela dostatečný, třeba náměstí v Českých Budějovicích má rozměry 100 x 100 metrů a je v dnešních podmínkách nevyužitelné.

Jak bude Centrum Radotín napojeno na další komunikace v okolí? Proč se ruší železniční přejezd Na Betonce?
Zrušení přejezdu „U Portlandu“ je rozhodnutí státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Přejezd je z jejich pohledu nevyhovující a v rámci nového koridoru Praha – Beroun jej nahradí fungující podjezd u Horymírova náměstí a výrazné rozšíření (zkapacitnění) stávajícího podjezdu v Prvomájové ulici. Tím ale mizí důležité propojení z Centra do okolí. Proto je nutné postavit nový obousměrný mostek přes Radotínský potok, který vyústí do rozšířené křižovatky pod Kulturním střediskem U Koruny (tj. křižovatka náměstí Osvoboditelů x Karlická x Pod Klapicí).

Nedá se zrušený přejezd Na Betonce nahradit v tomto místě podjezdem pod železniční tratí? 
Technicky je to nerealizovatelné. Aby se splnily stávající normy a potřebná výška podjezdu, nájezdy a vlastní technické řešení by muselo na severní straně začínat u křižovatky ulice Na Betonce s Prvomájovou a na jižní straně za předpokladu komplikovaného přeložení či zatrubnění Radotínského potoka v zatáčce, kde ústí ulice K Přívozu na Výpadovou ulici. Brání tomu majetkové a především dispoziční problémy řešení, a to především, že se jedná o nechráněné záplavové území a technicky by se stavba dostala pod úroveň hladiny spodní vody. 

Jak se pěší dostanou z nového sídliště a Centra přes železniční trať, když bude přejezd zrušen?
SŽDC vyprojektovalo nové pěší propojení z rekonstruovaného nádraží do ulice Na Betonce. Bezbariérové spojení bude od všech nástupišť na nádraží a současně podchodem spojí ulici Na Betonce s Vrážskou ulicí (vyústění bude u nových obchodů proti autobusové zastávce Nádraží Radotín směrem do centra Prahy). Další plán radnice je vybudování lávky podél trati u železničního mostu – lidé by se tak dostali od železniční stanice podél trati až k tunýlku mezi restaurací Rozmarýn a Felberovou ulicí. 

Nemůže být křižovatka pod Korunou řešena jako kruhový objezd?
Možné by to bylo, ale z předběžných návrhů dopravních projektantů je jasné, že by kvůli tomu zanikla velká část parku a že by kruhový objezd začínal již u pomníku. To radnice nechce, a proto se kloní k rozšíření stávající křižovatky s minimálními zábory do parku. Naopak nová zeleň by měla vzniknout přímo u vstupu do Kulturního střediska po definitivní úpravě již dříve zaslepené komunikace od ulice Na Výšince.     

Jaký bude režim nové obchodní třídy a nebylo by možné ji upravit tak, aby po ní nemohla auta jezdit příliš rychle?
Aby se zamezilo využívání obchodní třídy jako další zkratky pro tranzitní dopravu, zejména v ranních hodinách pracovních dnů, počítá se, že bude jednosměrná od ulice Na Betonce západním směrem k Radotínskému potoku. To by ale mohlo znamenat rychlejší průjezd vozidel. Aby se tak nestalo, projektanti plánují řadu zpomalovacích prvků (stavební prahy, šikany, zeleň).

Kolik bude nových parkovacích míst a bude to stačit?
Přímo pod objekty bude postaveno 200 garážových parkovacích míst (z toho 150 pro nové a 50 pro současné obyvatele oblasti). Dalších 110 míst vznikne na povrchu, jak u obchodní třídy, tak kolem jižní „obchvatové“ komunikace. Během dne budou z velké části určena pro krátkodobé stání (předpokládá se osvědčené stání maximálně na 2 hodiny), večer, v noci a o víkendech budou ve volném režimu. Do počtu 110 parkovacích míst se nezapočítávají již existující či nedávno dostavěné plochy – parkoviště P30 u Radotínského potoka za poštou a P22 u ulice Na Betonce na začátku obchodní třídy. Radnice bude mít své podzemní parkování pro služební vozy a zaměstnance (28 míst).

Kde budou parkovat dosavadní rezidenti, tedy lidé z „nového sídliště“?
Radnice po tvrdém vyjednávání dostane zdarma od investora 50 parkovacích míst v podzemních garážích. Ty pak budou určeny výhradně pro obyvatele sídliště na náměstí Osvoboditelů (a navazujících panelových domů). Nedostatek parkovacích míst pak bude vyřešen výstavbou parkovacího domu v Prvomájové ulici, kde má být 100 (z celkového počtu 240) parkovacích míst určeno opět pro radotínské občany. Podle dopravní studie, kterou si radnice nechala zpracovat od renomované společnosti, tím bude plně pokryt deficit ze stávající zaniklé nabídky parkovišť (tedy možnost parkování před OD Albert a na odstavné ploše u železniční trati) a vytvořena i určitá rezerva.

Nebude mnoho z těch 200 garážových míst neobsazených?
Radnice zavázala investora, aby parkovací místa pro nové obyvatele (150) povinně prodával společně s byty, aby pak tato auta neparkovala na ulicích a garáže nezely prázdnotou. Co se týká míst pro současné obyvatele (50), pak zájem lidí z lokality je již dnes velký – proto ani tady není obava, že by místa nebyla využívána. 

Proč nejsou parkovací místa v podzemí také pod obchodní třídou a náměstím?
Investor i samospráva o parkování v garážích pod náměstím uvažovaly. Nakonec padlo rozhodnutí, že s ohledem na budoucí zeleň (plánované vzrostlé stromy) či vodní prvky nejsou garáže přímo pod náměstím vhodné. Na obchodní třídě to pak nelze z technických důvodů – pod ulicí jsou vedeny páteřní inženýrské sítě.

Není celá debata jen o parkování? Jak to bude se zelení, s vybavením pro cyklisty, neuvažuje se o revitalizaci Radotínského potoka?
200 parkovacích míst pod zemí zajišťuje, že na povrchu nebude místo centra pro lidi jen jedno velké záchytné parkoviště. Je plánována zeleň na náměstí i na třídě, ozeleněny budou v maximální míře i střechy nových objektů. Zelený pás kolem potoka bude rozšířen. Rovněž na cyklisty a jejich pohyb Centrem se bude myslet. S Radotínským potokem je to složitější, má svého správce (Povodí Vltavy, státní podnik) a případné úpravy vydlážděného a napřímeného koryta by tedy museli připravit a provést oni.     

Kdy se začne stavět? A bude stavba probíhat současně s rekonstrukcí železniční trati?
Začít by se mohlo v roce 2020, ale k zahájení výstavby bytových objektů by mohlo dojít spíše v roce 2022. Důvodem je nutnost mít vyřešenou světelnou křižovatku na náměstí Osvoboditelů, část obchodní třídy a ideálně zcela dostavěnou novou radnici, kam se pracovníci radnice přestěhují. Pak bude možné zbourat objekt čp. 21 a navazující budovy a zahájit výstavbu dalších etap. Rekonstrukce železniční trati by také mohla začít v roce 2020, ale zde je termín realizace zcela mimo možnosti místní samosprávy.   

O majetkovém stavu trojice obchodních budov, kde dnes sídlí pošta, OD Albert a drogerie Teta jsme se dozvěděli, ale co bude s industriálním prostorem přes ulici Na Betonce?
Opět se jedná o privátní vlastnictví, kde radnice nemůže vývoj na pozemku, kde stojí bývalá administrativní budova závodu Janka a několik skladových hal, úplně ovlivnit. Každopádně i zde městská část dlouhodobě jedná s vlastníkem areálu o budoucím využití území, které by koncepčně mohlo zapadat do celkového projektu revitalizace centrální části Radotína. 

Prezentace podoby samotného záměru (tedy aktuální studie) a doplňující texty budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách a na facebookovém profilu Městské části Praha 16. V první polovině roku 2018 by se měly uskutečnit komentované prohlídky v oblasti náměstí Osvoboditelů. O termínu budeme rovněž s předstihem informovat. 

Zveřejněno: 08.02.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8565 x