Oddělení životního prostředí

JménoFunkceTelefonE-mail
Hübnerová Lenka Ing. vedoucí oddělení životního prostředí 234 128 264 lenka.hubnerova@praha16.eu
Jarmová Janka Ing. vodoprávní řízení 234 128 265 jana.jarmova@praha16.eu
Jíchová Helena Ing. životní prostředí 234 128 272 helena.jichova@praha16.eu
Suchan Milan Ing. životní prostředí 234 128 273 milan.suchan@praha16.eu

Sídlo oddělení

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Oddělení životního prostředí
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. 

Popis činnosti
 • vykonává funkci vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu na úseku ochrany vod v rámci správního obvodu Praha 16,
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu dle ustanovení § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, s výjimkou:
  • o vodních děl:
   • úpravna vody v Praze Podolí,
   • biologických čistíren odpadních vod nad 300 ekvivalentních obyvatel s vypouštěním do vod povrchových, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta významných vodních toků Vltavy a Berounky,
   • souvisejících s významnými vodními toky Vltava a Berounka,
   • na ochranu před povodněmi podél významných vodních toků Vltava a Berounka, které se zřizují k plavebním účelům v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo na jejich březích,
   • k využití vodní energie a energetického potenciálu významných vodních toků Vltava a Berounka,
   • sloužících k pozorování stavu povrchových vod na významných vodních tocích Vltava a Berounka,
  • rozhodování podle § 7 odst. 7 zákona o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě,
  • vydávání povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 zákona týkajících se významných vodních toků Vltava a Berounka,
  • vydávání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona,
  • stanovování ochranného pásma vodního zdroje pro úpravnu vody v Praze Podolí,
  • ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření k nápravě v případě, že povrchové vody využívané ke koupání osob přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání stanoveným zvláštním právním předpisem, podle § 34 odst. 3 zákona, pokud tyto vody souvisejí s významným vodním tokem Vltava a Berounka,
  • ukládání způsobu rybářského obhospodařování vlastníkovi, správci významného vodního toku Vltava a Berounka a uživateli rybářského revíru podle § 35 odst. 2 zákona,
  • vydávání souhlasu k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 zákona,
  • schvalování havarijních plánů podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona,
  • řízení prací při zneškodňování havárií podle § 41 zákona,
  • ukládání opatření k nápravě podle § 42 zákona,
  • rozhodování v pochybnostech o hranici koryta významného vodního toku Vltava a Berounka podle § 44 odst. 2 zákona
  •  podle § 49 odst. 3 zákona stanovování větší šířky pozemků k užívání než je uvedeno v § 49 odst. 2 zákona, a to při významném vodním toku Vltava a Berounka a vodním toku, který je vodní cestou dopravně významnou,
  • povolování výjimky z povinnosti vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto významného vodního toku Vltava a Berounka, strpět po tomto pozemku průchod osob podél významného vodního toku podle § 50 písm. g) zákona,
  • vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících s koryty významných vodních toků Vltava a Berounka kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta významného vodního toku podle § 51 odst. 2 zákona,
  • zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku vody, pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání péče o stavby nebo zařízení v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo s nimi sousedících, podle § 52 odst. 2 zákona,
  • rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti správce navazujícího významného vodního toku Vltava a Berounka k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56 odst. 5 zákona,
  • stanovování rozsahu záplavového území drobných vodních toků na návrh správců drobných vodních toků a ukládání správcům drobných vodních toků zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1 zákona,
  • vodoprávního dozoru podle § 110 zákona, v případech působnosti nesvěřené podle Statutu,
  • vodoprávního dozoru podle § 110 zákona nad dodržováním ustanovení § 39 zákona,
  • ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám podle § 125a zákona v případech působnosti nesvěřené podle Statutu,
  • účasti jako dotčený orgán státní správy na územním plánování a vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního předpisu, a to podle § 126 odst. 6 zákona,
 • zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence Ministerstvu zemědělství,
 • zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství a správci povodí,
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (pokud zákon nestanoví jinak),
 • rozhoduje jako obecní úřad:
  • o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona č. 274/2001 Sb. na území obce, pokud obec není provozovatelem vodovodu a kanalizace,
  • uložení povinnosti připojit se na kanalizaci,
 • vykonává činnosti spojené s úkoly samosprávy a státní správy v oblasti ochrany životního prostředí (na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, veterinární a rostlinolékařské péče, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání a ochrany zeleně):
  • úkoly samosprávy vykonává na území MČ,
  • úkoly státní správy vykonává dle příslušných zákonů v přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu v souladu s kompetencemi vymezenými Statutem, a to buď pouze na území MČ, nebo na území správního obvodu Praha 16,
 • podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • povoluje s výjimkou území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2, vydává závazná stanoviska podle § 8 odst. 6,
   • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,
   • ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2,
   • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1,
   • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,
   • projednává přestupky podle § 87 a § 88,
   • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo zákaz takových činností podle § 66,
 • podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • na území MČ např.:
   • vydává vyjádření k řízení o povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona,
   • upozorňuje provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, na existenci důvodného podezření na porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje stanovených v § 17 odst. 1 zákona, včetně poučení provozovatele stacionárního zdroje o jeho povinnostech a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly,
   • provádí kontroly dodržování povinností provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, v případě opakovaného důvodného podezření, že provozovatel zdroje nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle § 17 odst. 1 zákona,
   • ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl,
   • ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona,
   • projednává přestupky fyzických osob podle § 23 zákona, a přestupky podle § 25 odst. 1 písm. d), e), g), h), j), k), l), n), o), q), § 25 odst. 4 písm. a) a § 25 odst. 6 písm. j) zákona o ochraně ovzduší, jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů,
   • zajišťuje dozor nad dodržováním ustanovení zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti,
   • zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • je účastníkem v řízení o vydání povolení provozu zařízení určených pro nakládání s odpady, s výjimkou mobilních zařízení,
   • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu se zákonem,
   • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu se zákonem o odpadech, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle zákona,
   • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • přijímá oznámení o výskytu nezákonně soustředěného odpadu,
   • zjišťuje vlastníka nezákonně soustředěného odpadu,
   • vyzývá vlastníka pozemku k odklizení nezákonně soustředěného odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
   • ukládá povinnosti vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu,
   • zabezpečuje odpad, který ohrožuje životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí,
   • odklízí nezákonně soustředěný odpad a předává jej do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
   • vyzývá vlastníka nemovité věci, která byla provozovnou původce, k předání odpadu soustředěného v této nemovitosti do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
   • vyzývá vlastníka nemovité věci, která byla zařízením určeným pro nakládání s odpady, k předání odpadu soustředěného v této nemovitosti do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
   • ukládá povinnosti provést odstranění odpadu v zařízení k odstranění odpadu a ukládání povinnosti náhrady vynaložených nákladů osobě, která nakládáním s odpadem způsobila nezbytnost postupu,
   • kontroluje hlášení provozovatele komunitní kompostárny a hlavního města Prahy podávaných podle § 66 odst. 1 a 2 zákona,
   • má přístup k záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadu vedených v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,
   • kontroluje a zpracovává hlášení původců odpadů, provozovatelů zařízení, obchodníků s odpady a hlavního města Prahy podaných podle § 95 odst. 3 a 5 zákona,
   • zasílá informace Ministerstvu životního prostředí o rozhodnutích vydaných dle zákona,
   • projednává přestupky podle zákona v rozsahu působnosti svěřené obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, s výjimkou přestupků obce dle § 122 zákona,
   • vede a zpracovává evidenci rozhodnutí vydaných dle zákona,
   • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti zákona, s výjimkou oblastí, v nichž jsou podle § 147 odst. 1 písm. a) zákona ke kontrole příslušné obecní úřady, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
   • zabezpečuje odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajišťuje odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby,
   • zakazuje původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí,
   • vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona,
   • vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona,
   • vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
   • přijímá doklady od stavebníků prokazující, že veškeré materiály byly využity nebo odstraněny v souladu se zákonem,
  podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • vyzývá vlastníka odstaveného vozidla k jeho odstranění a současně zveřejňuje tuto výzvu na úřední desce,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • projednává přestupky podle § 121 zákona,
   • kontroluje, jak jsou fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti zákona,
   • ukládá opatření k nápravě a lhůty pro zjednání nápravy,
 • podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • uděluje podle § 2 zákona souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
   • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 zákona a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
   • kontroluje plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6 zákona, podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací a jím uloženého opatření k nápravě,
   • uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 zákona k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
   • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b zákona pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
   • zasílá podle § 3b odst. 4 zákona údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
   • uděluje podle § 7 odst. 4 zákona vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
   • uděluje podle § 9 odst. 8 zákona souhlas s odnětím půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně obdělávaná o výměře do 1 ha, přitom stanovuje podmínky k zajištění ochrany ZPF, schvaluje plány rekultivace, vymezuje, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF a vydává potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11 b odst. 2 zákona,
   • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF,
   • přijímá žádosti o odnětí půdy ze ZPF o výměře větší než 1 ha a se stanoviskem je předkládá MHMP k dalšímu řízení,
   • rozhoduje v pochybnostech, zda pozemek do 1 ha je součástí zemědělského půdního fondu,
   • projednává přestupky podle zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
   • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha,
   • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle zákona příslušný jiný orgán,
 • podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • rozhoduje o uložení pokuty za přestupky fyzické osoby podle § 53 odst. 1 zákona a přestupky fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona,
   • podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • přijímá oznámení o veřejném vystoupení zvířat a o změně skutečností uvedených v oznámení,
   • přijímá rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči a rozhodnutí o jeho změně nebo o jeho odnětí,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • přijímá podněty od krajské veterinární správy k projednávání přestupků vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na úseku ochrany zvířat,
   • rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a a § 28b zákona a o předběžné náhradní péči podle § 28c zákona, včetně náhrady nákladů za toto opatření,
   • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
   • vyžaduje opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo výpisu z Rejstříku trestů v řízení o zvláštním opatření podle § 28a zákona,
   • projednává podněty podané podle § 22 odst. 1 písm. m) zákona a zasílá rozhodnutí ve věci, usnesení o odložení věci nebo usnesení o zastavení řízení krajské veterinární správě,
   • žádá o odborné vyjádření krajské veterinární správy,
   • využívá údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců pro výkon působnosti při ochraně zvířat, vstupuje do příslušných objektů, vyžaduje od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti, pořizuje obrazovou dokumentaci,
   • zajišťuje potřebnou péči zvířeti, případně umístění takového zvířete do náhradní péče, vyžaduje náhrady účelně vynaložených nákladů, podává žádosti o zálohu ministerstvu,
   • rozhoduje o uložení zákazu chovu zvířat, o propadnutí zvířete, o zabrání týraného zvířete, o zabrání zvířete,
   • zasílá výzvy vlastníkovi týraného zvířete k zajištění řádné péče o týrané zvíře,
   • projednává přestupky podle zákona a vybírá uložené pokuty,
   • nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče,
   • nařizuje chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení v souladu se zákonem, dochází-li k jejich týrání,
   • nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad, a rozhoduje o ukončení tohoto pozastavení,
   • nařizuje vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona, pokud je dán důvod k usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona,
   • nařizuje chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází,
   • rozhoduje o nákladech podle § 28a odst. 3 a 4 zákona,
   • rozhoduje, že se zvíře stává vlastnictvím státu, rozhoduje o zabrání týraného zvířete postupem podle § 27c odst. 3 až 5 zákona,
   • rozhoduje o ukončení provádění zvláštního opatření a o navrácení zvířete vlastníkovi,
   • odejme zvíře pro účely jeho umístění do náhradní péče, vstupuje do prostor, kde je zvíře chováno,
   • uzavírá smlouvy s pečovatelem, nařizuje předběžnou náhradní péči o zvíře,
   • rozhoduje o vydání zvířete z předběžné náhradní péče na žádost chovatele,
   • rozhoduje o náhradě nákladů účelně vynaložených na zajištění předběžné náhradní péče a na veterinární péči za účelem odstranění nebo zmírnění újmy na zdraví způsobené zvířeti týráním,
   • podává žádost o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče ministerstvu a o zálohu na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplynulé období,
   • podává žádost o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním zvláštního opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) zákona ministerstvu,
 • podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • vydává a odebírá rybářské lístky,
   • projednává přestupky podle § 30 a 31 zákona,
 • podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • vydává lovecké lístky,
   • odebírá nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání a možnost odepřít vydání loveckého lístku, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64 zákona,
   • projednává přestupky fyzických osob podle § 63 odst. 1 a 2 zákona, včetně možnosti uložit zákaz činnosti do 2 let a odebrat lovecký lístek podle § 63 odst. 4 zákona,
 • podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky nebo správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o škodlivé organismy, které se šíří z neobdělávané nebo neudržované zemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat,
   • ukládá odstranění zjištěných nedostatků,
  • o na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • vykonává působnost obecního úřadu na úseku ochrany včel a na úseku letecké aplikace,
   • podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • ukládá pokuty fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám za neudržování čistoty a pořádku na pozemcích, které užívají nebo vlastní a tím naruší vzhled městské části,
   • ukládá pokuty osobě fyzické, právnické nebo podnikající fyzické, která při své činnosti a podnikatelské činnosti naruší životní prostředí, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší vzhled městské části.
Potřebuji vyřídit

Aktualizováno: 23.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 27748 x