Popis činnosti Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí

Úsek výstavby 
Oddělení dopravy
Oddělení životního prostředí

Úsek výstavby

 • vykonává funkci obecného stavebního úřadu s výjimkou světelných signalizačních zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační značení a dopravní značení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s působností podle Statutu hl. m. Prahy
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou místních komunikací I. třídy

Oddělení dopravy

 • vykonává funkci silničního správního úřadu v rámci správního obvodu Praha 16 ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s působností podle Statutu hl. m. Prahy:
  • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic, s výjimkou silnic I. a II. třídy a rozhodování o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje územní obvod jednoho silničního správního úřadu
  • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy a rozhodování o povolení zvláštního užívání místních komunikací II., III. a IV. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje územní obvod jednoho silničního správního úřadu a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
  • projednávání přestupků na dálnicích a na silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona o přestupcích
  • projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona o přestupcích
 • vykonává působnost ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, ve věcech vymezených Statutem hl. m. Prahy:
  • vydávání souhlasu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace na veřejně přístupné účelové komunikaci
  • stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, kromě rychlostní komunikace, a na místním komunikaci II., III. a IV. třídy a užití zařízení pro provizorní informace na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy
  • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy.

Oddělení životního prostředí

 • vykonává funkci vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu na úseku ochrany vod v rámci správního obvodu Praha 16
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu dle ustanovení § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění, s výjimkou:
  •  vodních děl:
   • úpravna vody v Praze Podolí
   • biologických čistíren odpadních vod nad 300 ekvivalentních obyvatel s vypouštěním do vod povrchových
   • jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta významných vodních toků Vltavy a Berounky
   • souvisejících s významnými vodními toky Vltava a Berounka
   • na ochranu před povodněmi podél významných vodních toků Vltava a Berounka, které se zřizují k plavebním účelům v korytech významných vodních  toků Vltava a Berounka nebo na jejich březích
   • k využití vodní energie a energetického potenciálu významných vodních toků Vltava a Berounka
   • sloužících k pozorování stavu povrchových vod na významných vodních tocích Vltava a Berounka
  • rozhodování podle § 7 odst. 7 vodního zákona o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě
  • vydávání povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona týkajících se významných vodních toků Vltava a Berounka
  • stanovování ochranného pásma vodního zdroje pro úpravnu vody v Praze Podolí
  • ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření k nápravě v případě, že povrchové vody využívané ke koupání osob přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání stanoveným zvláštním právním předpisem, podle § 34 odst. 3 vodního zákona, pokud tyto vody souvisejí s významným vodním tokem Vltava a Berounka
  • ukládání způsobu rybářského obhospodařování vlastníkovi, správci významného vodního toku Vltava a Berounka a uživateli rybářského revíru podle § 35 odst. 2 vodního zákona
  • vydávání souhlasu k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 vodního zákona
  • schvalování havarijních plánů podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona
  • řízení prací při zneškodňování havárií podle § 41 vodního zákona
  • ukládání opatření k nápravě podle § 42 vodního zákona
  • rozhodování v pochybnostech o hranici koryta významného vodního toku Vltava a Berounka podle § 44 odst. 2 vodního zákona
  • podle § 49 odst. 3 vodního zákona stanovování větší šířky pozemků k užívání než je uvedeno v § 49 odst. 2, a to při významném vodním toku Vltava a Berounka a vodním toku, který je vodní cestou dopravně významnou
  • povolování výjimky z povinnosti vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto významného vodního toku Vltava a Berounka, strpět po tomto pozemku průchod osob podél významného vodního toku podle § 50 písm. g) vodního zákona
  • vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících s koryty významných vodních toků Vltava a Berounka kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta významného vodního toku podle § 51 odst. 2 vodního zákona
  • zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku vody, pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání péče o stavby nebo zařízení v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo s nimi sousedících, podle § 52 odst. 2 vodního zákona
  • rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti správce navazujícího významného vodního toku Vltava a Berounka k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56 odst. 5 vodního zákona
  • stanovování rozsahu záplavového území drobných vodních toků na návrh správců  drobných vodních toků a ukládání správcům drobných vodních toků zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1 vodního zákona
  • vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona, v případech působnosti nesvěřené podle Statutu
  • vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona nad dodržováním ustanovení § 39 vodního zákona
  • ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám podle § 125a vodního zákona v případech působnosti nesvěřené podle Statutu
  • účasti jako dotčený orgán státní správy na územním plánování a vydávání stanovisek k územně  plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního předpisu, a to podle § 126 odst. 6 vodního zákona
 • zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence Ministerstvu zemědělství
 • zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství a správci povodí
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 27 zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (pokud zákon nestanoví jinak)
 • rozhoduje jako obecní úřad:
  • o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona č. 274/2001 Sb. na území obce, pokud obec není provozovatelem vodovodu a kanalizace
  • o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci
 • vykonává činnosti spojené s úkoly samosprávy a státní správy v oblasti ochrany životního prostředí (na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, veterinární a rostlinolékařské péče, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání a ochrany zeleně):
  • úkoly samosprávy vykonává na území MČ
  • úkoly státní správy vykonává dle příslušných zákonů v přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu v souladu s kompetencemi vymezenými Statutem, a to buď pouze na území MČ, nebo na území správního obvodu Praha 16
 •  podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
  •  na území MČ např.:
   • povoluje s výjimkou území národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu s výjimkou území národních parků a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
   • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření
   • ukládá pokuty za přestupky (§ 87)
   • ukládá vlastníkům provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami
   • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti (§ 88)
  • na území správního obvodu Praha 16: 
   • vydává stanoviska pro orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, není-li v tomto zákoně předepsán jiný postup
   • ukládá opatření podle § 66 – omezení a zákaz činnost
 •   podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • na území MČ např.:
   • připravuje pro MČ závazné stanovisko k řízení k umístění stacionárního zdroje 
  • na území správního obvodu Praha 16:
   • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů
   • ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neplní povinnosti stanovené zákonem a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
   • ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje
   • projednává přestupky a správní delikty
   • zajišťuje dozor nad dodržováním zákonných povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů
   • zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup 
 • podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • kontroluje u právnických osob a u fyzických osob oprávněných k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
   • ukládá fyzickým osobám pokutu za přestupek podle tohoto zákona a má možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • přijímá evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů a vede jejich evidenci
   • přijímá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a vede jejich evidenci
   • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů
   • ukládá pokuty fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě podle tohoto zákona
   • kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového  hospodářství
   • vydává stanoviska v územním a stavebním řízení
   • má možnost zakázat činnost původci odpadů při ohrožení životního prostředí
   • vydává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu, které mají vliv na nakládání s odpady
 • podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně obdělávaná o výměře do 1 ha, přitom stanovuje podmínky k zajištění ochrany ZPF, schvaluje plány rekultivace, vymezuje zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF
   • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
   • přijímá žádosti o odnětí půdy ze ZPF o výměře větší než 1 ha a se stanoviskem je předkládá Magistrátu hl. m. Prahy k dalšímu řízení
   • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
   •  ukládá pokuty podle tohoto zákona
 • podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • má možnost uložit pokutu za přestupek
   • ukládá pokutu tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané
   • ukládá pokutu vlastníku, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané
 • podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • schvaluje, po stanovení veterinárních podmínek okresní veterinární správou místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů, a povoluje jejich konání
 • podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat
   • ukládá chovatelům pokuty podle tohoto zákona
   • má možnost nařídit odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav
   • rozhoduje o nákladech spojených s odebráním zvířete a následnou péči o něj a o nákladech na léčení zvířete
   • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami při řešení problematiky toulavých a zaběhnutých zvířat a dalších problémů spojených s výskytem jiných zvířat na území městské části
 • podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • vydává a odebírá rybářské lístky
   • projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31
 • podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, 
  • na území správního obvodu Praha 16 např.: 
   • vydává lovecké lístky
   • ukládá pokuty držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu, přitom může uložit zákaz činnosti a odebrat lovecký lístek
 • podle zákona č. 326/2004 Sb.,o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky nebo správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a) (výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané nebo neudržované zemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat)
   • ukládá pokuty za přestupek podle § 78 odst. 2 písm. a) za jiný správní delikt podle odst. 6 písm. a)
  • na území správního obvodu Praha 16 např.: 
   • přijímá od právnické nebo fyzické osoby, která je chovatelem včel, oznámení o údajích týkajících se stanovišť včelstev a hromadného letu včel
   • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou mu zákonem, Statutem nebo interně-organizační směrnicí svěřen
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • projednává přestupky ve věcech, které spravuje a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány
 • podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
  • na území MČ např.:
   • ukládá pokuty fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám za neudržování čistoty a pořádku na jimi užívaných pozemcích nebo jiných nemovitostech nebo za jiné narušení vzhledu nebo životního prostředí městské části
   • ukládá pokuty právnické osobě nebo podnikateli, který při své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží věci mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší životní prostředí městské části.