Rozpočet 2012 bude vyrovnaný

Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2011 stejně náročné jako v předcházejících letech. Přes navýšení dotace ze státního rozpočtu v letech 2009 a 2010 přetrvává nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu.

Plánovaná výše dotace státu pro rok 2012 je lehce navýšena (i když je plánovaný příděl státu pro obec Prahu je snížen o finanční prostředky určené na přechod výkonu agendy nepojistných dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a příspěvku na péči na Úřad práce ČR). Promítnutím počtu žáků ZŠ a MŠ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10%), spolu s dříve zohledňovaným průměrným inkasem DPFOP, počtem obyvatel MČ a její rozlohou (celkem pro rok 2012 váha 40%), je proti roku 2011 navýšena dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Městskou část Praha 16.

Rozpočet pro rok 2012 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotací státních. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ. I pro rok 2012 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2012 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2011 a očekávanou skutečností roku 2011.

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2012 byl projednán Radou MČ P 16 dne 7. 12. 2011 a usnesením č. 344/29/2011 schválen.

Zastupitelstvo MČ Praha 16 jej schválilo na svém zasedání 19.12.2011 usnesením č. VII/5/11.

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2012
(schváleno zastupitelstvem 19.12.2012; xls, 39 kB)

Zveřejněno: 21.12.2011 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9656 x