Úsek kontroly

JménoFunkceTelefonE-mail
Gheorgheová Karolína kontrolní, tržní místa 234 128 410 karolina.gheorgheova@praha16.eu
Hájková Hedvika kontrolní, tržní místa 234 128 412 hedvika.hajkova@praha16.eu


Sídlo úseku
U Starého stadiónu 1379/13, 153 00  Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Úřední hodiny Úseku kontroly
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. 

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, vyžaduje od podnikatele doklady o splnění těchto povinností,
 • provádí šetření stížností a podnětů na úseku živnostenského podnikání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • z kontroly pořizuje protokol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, vyřizuje případné námitky kontrolované osoby proti protokolu a kontrolnímu zjištění, projednává výsledky kontroly s podnikateli,
 • vede řízení o přestupcích a dalších deliktech ve své působnosti,
 • na základě zjištěných skutečností ukládá pokuty příkazem na místě a pokuty ve správním řízení za porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů,
 • na základě zjištěných skutečností pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění, ukládá i jiné sankce v souladu s příslušnými právními předpisy,
 • vede správní řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění,
 • poskytuje součinnost k vymáhání neuhrazených správních trestů (pokut),
 • informuje jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních právních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti,
 • podává oznámení orgánům činným v trestním řízení při podezření z trestné činnosti pro provozování činností, které jsou předmětem živnosti bez platného živnostenského oprávnění,
 • mapuje síť provozoven obchodu a služeb ve správním obvodu Praha 16,
 • vede evidenci změny tržního řádu a provádí kontrolu tržních míst,
 • zajišťuje výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství na povolených tržních místech na území MČ,
 • dozoruje Farmářské trhy MČ, další kulturně společenské akce MČ a obdobné akce ve správním obvodu Praha 16 a provádí na nich kontrolní činnost v rámci kompetencí stanovených tržním řádem a právními předpisy v agendě živnostenského podnikání,
 • provádí kontroly vytipovaných skupin podnikatelů dle metodických pokynů MHMP,
 • kontroluje dodržování povinností podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění,
 • projednává přestupky podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, v rámci agendy živnostenského úřadu,
 • vykonává kontrolu a zajišťuje dozor nad dodržováním vybraných povinností v dalších zvláštních právních předpisech (např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, č. 266/1994 Sb., o drahách, č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů, č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, vše v platném znění),
 • zveřejňuje obecné informace a výroční zprávy o výsledcích kontrol způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Aktualizováno: 26.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 18993 x