Uzavření manželství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady potřebné k uzavření manželství:
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let),
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům).

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině.

Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Snoubenci ho obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Církevní sňatek:

Pro písemnou žádost o vydání osvědčení není formulář stanoven. Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu. Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek za:
 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky – 5 000 Kč,
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 3 000 Kč,
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 3 000 Kč,
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – 500 Kč,
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku – 500 Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
Stručně Úplné znění