Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 29. října.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO, ÚSEK VNITŘNÍ SPRÁVY

 

 Pracovní poměr na dobu:  NEURČITOU

Místo výkonu práce:  Praha

Předpokládaný termín nástupu:  3. 12. 2018

Platová třída:  10.

 Popis pracovní činnosti:

 • agenda názvů ulic, dalších veřejných prostranství a číslování budov,

 • spolupráce při přípravě a organizačním zajištění průběhu voleb,

 • agenda přestupků (řízení, projednávání a rozhodování o přestupcích dle zákona
  č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění),

 • poskytování informací a další součinnost s orgány státní správy,

 • příprava souhrnných přehledů a statistik, souhrnné přehledy o poskytování informací, o stížnostech a peticích.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

 1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1
  a odst. 2 zákona.

 2. Další stanovené podmínky:

  • vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou za předpokladu splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (tj. k 31. 12. 2022 dosažení věku minimálně 50 let a nejméně 10 let praxe v projednávání přestupků ve správním řízení),
  • znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
  • organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu),
  • psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita,
  • spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody uchazeče:

 • vzdělání se zaměřením na právo či veřejnou správu nebo praxe ve veřejné správě,

 • prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, případně splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,

 • řidičské oprávnění skupiny B.

 Nabízené zaměstnanecké výhody:

 • 5 týdnů dovolené,

 • dny placeného zdravotního volna („sick days“),

 • zvláštní příplatek, osobní příplatek (po zkušební době),

 • stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok,

 • odborné kurzy průběžného vzdělávání, finanční podpora vzdělávání cizího jazyka,

 • volitelná část pracovní doby,

 • možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,

 • přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

 • náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),

 • strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

 Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 29. 10. 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

 

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.

Další informace: Mgr. Gregor Dušička, DiS., tel.: 234 128 240.

 

Praha 11. říjen 2018 

 

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 11.10.2018 –Kateřina Drmlová   |   Aktualizoval: Kateřina Drmlová ; Přečteno 591 x