Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Radotín (dále jen MKR), schválenou zastupitelstvem Městské části Praha 16 usnesením čj.  XVIII/13 ze dne 19.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), se vydává tento Knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.

Čl. 2
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona:

a)  výpůjční služby
b)  informační služby:

a.  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
b.  ústní informace bibliografického a faktografického rázu

c)  lekce knihovnicko-bibliografické přípravy pro děti a mládež a další výchovné, vzdělávací a zábavné akce pro mladé čtenáře

Čl. 3
Každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto Knihovního řádu a obecných právních norem, zejména nepoškozovat a chránit majetek knihovny, respektovat práva a majetek jiných čtenářů, zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny a řídit se pokyny jejích pracovníků. V prostorách knihovny je návštěvníkům zakázáno provozovat výdělečnou činnost.

II. Výpůjční řád

Podmínky zápisu čtenáře
Čl. 4
Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky, v níž jsou základní identifikační údaje čtenáře ověřeny knihovníkem podle stanovených osobních dokladů.

Čl. 5

Uživatelem knihovny se může stát i právnická osoba, a to na základě vyplněné čtenářské přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem a po předložení osobního dokladu jejího pracovníka, písemně pověřeného uskutečňováním výpůjček a po předložení dokladu o existenci právnické osoby. Nositelem závazků je zde právnická osoba či instituce, nikoli pověřený pracovník.

Čl. 6
Základní identifikační údaje čtenáře ověřuje knihovník podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li to ČR. Osobní údaje čtenáře jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Čl. 7
Zapsaným čtenářem knihovny pro dospělé se může stát každá osoba starší 15 let.
Zapsaným čtenářem knihovny pro děti se může stát každé dítě do 15 let, které předloží přihlášku podepsanou rodičem či zákonným zástupcem a prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem.

Čl. 8
Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu MKR včetně závazku platit smluvní pokuty a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knihovních jednotek, čtečky elektronických knih (dále čtečky) či společenské hry (dále hry). Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let přejímá tuto odpovědnost rodič či jiný zákonný zástupce.

Čl. 9
Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MKR a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb., za úhradu stanovenou v ceníku služeb.

Čtenářský průkaz
Čl. 10
Čtenářský průkaz je dokladem pro styk s MKR, je nepřenosný.
Každý čtenář může mít pouze jeden čtenářský průkaz. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu.

Čl. 11
Za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti zaplatí čtenář roční registrační poplatek v ceně uvedené v ceníku služeb.
Čtenář zaplatí za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu poplatek podle ceníku služeb.

Podmínky absenčního půjčování
Čl. 12
Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma.
Ústní bibliografické a faktografické informace poskytuje knihovna zdarma.

Čl. 13
Výpůjční lhůta knih a časopisů je 1 měsíc.
Knihovník může u studijních a výukových titulů výpůjční lhůtu mimořádně prodloužit, nejvýše však na 3 měsíce.
Po uplynutí výpůjční lhůty si čtenář může tutéž knihovní jednotku vypůjčit znovu, pokud ji nežádá další čtenář. O prodloužení výpůjční lhůty musí požádat před jejím uplynutím a současně předložit svůj čtenářský průkaz.

Čl. 14
Čtenář může mít současně absenčně vypůjčeno nejvýše 10 knih, časopisů nebo audioknih a pouze 1 čtečku a 1 společenskou hru.
Knihovník může v odůvodněných případech povolit čtenáři vypůjčení většího počtu dokumentů současně.

Čtečky elektronických knih
Čl. 15
Čtečky elektronických knih (dále  čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Čtečky si mohou vypůjčit pouze registrovaní uživatelé starší 18 let, kteří jsou v knihovně registrování nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky.

Čl. 16
Absenční výpůjčka je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem, který je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Při výpůjčce skládá uživatel vratnou kauci ve výši 1.000 Kč. Výpůjční lhůta je 30 dnů.  Čtečky je možno rezervovat prostřednictvím automatizovaného knihovního systému.

Čl. 17
Sada pro půjčení obsahuje čtečku, USB kabel s nabíječkou, pouzdro a návod. Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, která jsou dle autorského zákona volnými díly, uživatel smí přidávat další obsah a odpovídá za případné neoprávněné využití autorsky chráněného díla. Uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu a není oprávněn čtečku půjčovat třetím osobám. Čtečka se vrací nabitá a s vymazanými poznámkami. Není-li  tomu tak, musí čtenář počkat, až ji pověřený pracovník nabije a zkontroluje její funkčnost.

Společenské hry
Čl. 18
Hry jsou určeny pro absenční i prezenční výpůjčky. Hry si mohou vypůjčit všichni registrovaní uživatelé, kteří mají platnou registraci a nemají vůči knihovně žádné závazky - děti do 15 let pouze s písemným svolením svého zákonného zástupce.

Čl. 19
Při výpůjčce skládá čtenář vratnou kauci ve výši 200 Kč. Výpůjční lhůta je 14 dní bez možnosti prodloužení. Absenční výpůjčka je čtenáři doložena Potvrzením o zapůjčení společenské hry.

Čl. 20
Každá hra obsahuje seznam komponent. Při vrácení hry musí čtenář počkat, až hru pověřený pracovník knihovny zkontroluje a vydá potvrzení o stavu vrácené hry.

III. Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

Čl. 21
Prohlédnout si při vypůjčování knihovní jednotku včetně čárového kódu, a je-li poškozena, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen uhradit MKR náklady na opravu nebo náhradu této knihovní jednotky.

Čl. 22
Chránit vypůjčené knihovní jednotky před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek apod., chránit je před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě v takovém stavu, v jakém si je půjčil.

Čl. 23
Respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.

Čl. 24
Osobně a neprodleně oznámit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na čtenářské přihlášce. Pokud tak neučiní a knihovna je nucena tyto údaje zjišťovat prostřednictvím soudu, uhradí čtenář příslušné náklady. Statutární zástupce právnické osoby nebo jiné instituce, která je uživatelem služeb MKR, je povinen oznámit písemně změnu adresy nebo názvu prostřednictvím pověřeného pracovníka. Právnická osoba je povinna nahlásit změnu pověřeného pracovníka.

Čl. 25
Nahlásit knihovně ztrátu či odcizení svého čtenářského průkazu. Nese plnou odpovědnost za závazky vzniklé použitím jeho čtenářského průkazu do doby, než ztrátu či odcizení nahlásil.

Čl. 26
Odložit svrchní oděv a příruční zavazadla na místě k tomu určeném. Za věci odložené jinde knihovna neodpovídá. Neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní návštěvníky. Nevnášet do prostorů půjčovny nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond a nekonzumovat zde potraviny a nápoje. Zanechat psy nebo jiná zvířata před knihovnou s výjimkou psů doprovázejících osoby se zdravotním znevýhodněním.

Čl. 27
Vynesení knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčních evidencích bude pokládáno za odcizení a vůči čtenáři bude postupováno podle platných právních předpisů.

Čl. 28
Návštěvník, který porušuje ustanovení Knihovního řádu MKR či obecně právní předpisy, může být pracovníkem knihovny vykázán z jejích prostor.

IV. Smluvní pokuty a upomínání

Čl. 29
Pokud čtenář nevrátil knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, má povinnost zaplatit knihovně smluvní pokutu. Tato povinnost nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Tato pokuta pak narůstá vždy po 30 dnech až do doby 5 měsíců. Výši pokuty určuje ceník služeb.

Čl. 30
Pokud čtenář nevrátil čtečku nebo hru ve stanovené lhůtě, má povinnost zaplatit knihovně smluvní pokutu. Tato povinnost nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Tato pokuta pak narůstá každý výpůjční den po překročení výpůjční lhůty až do doby 5 měsíců. Výši pokuty určuje ceník služeb.

Čl. 31
Za každý měsíc prodlení se zaplacením smluvní pokuty bude uživateli knihovny zaslána formou e-mailu upomínka. Nebude-li kniha, čtečka či společenská hra vrácena ani po uplynutí 4 měsíců, zašle knihovna 5. upomínku prostřednictvím poštovní přepravy jako předžalobní.

Čl. 32
Zůstane-li upomínání bezvýsledné, tj. nebude-li pokuta uhrazena a knihovní jednotky, čtečka či společenská hra vráceny do 30 dnů po odeslání 5. upomínky, budou pak nevrácené knihovní jednotky, čtečka či společenská hra spolu s pokutou a ostatní náklady vymáhány soudně dle platných právních předpisů.

V. Náhrady ztrát a škod

Čl. 33
Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu nahradit podle požadavku knihovny:
a)  nepoškozeným výtiskem téhož titulu a vydání
b)  výtiskem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality
c)  jiným titulem srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny
d)  finanční náhradou na základě odborného odhadu knihovníkem, odhad vychází z ceny titulu na trhu v době ztráty a z aktuálního ceníku knihařských prací.

Čl. 34
V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet. Při menších poškozeních tištěných materiálů uhradí čtenář náklady na zhotovení kopií poškozených stran a na převazbu, při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací. 

Čl. 35
Čtenář je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství. V těchto případech bude jistina započtena vůči vzniklé škodě.

Čl. 36
Čtenář je povinen dbát na to, aby na hře nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě, ke ztrátě jejích komponent či ke zcizení. Pokud dojde k poškození či ztrátě jednoho či více komponent hry, je čtenář povinen část adekvátně nahradit, popř. nahradit či uhradit celou hru, pokud je bez ztracené části dále plnohodnotně nepoužitelná (dle uvážení knihovníka). V případě peněžité náhrady se bude vycházet z ceny hry na trhu.

VI. Závěrečná ustanovení

Čl. 37
Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi, vedoucímu knihovny nebo starostovi MČ Praha 16 Radotín.
Pokud není v tomto Knihovním řádu stanoveno jinak, platí pro úpravu právních vztahů mezi MKR a uživateli jejích služeb příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. 38
Pokud čtenář nevrátil vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené výpůjční lhůtě či nezaplatil stanovené poplatky nebo nenahradil ztracené či poškozené knihovní jednotky, zablokuje mu knihovna možnost dalších výpůjček až do doby, kdy budou tyto závazky uhrazeny. Návštěvník, který hrubě nebo opakovaně porušil Knihovní řád MKR, poškodil knihovní jednotky, zařízení knihovny, dopustil se hrubého porušení obecných právních norem a nerespektuje práva a majetek jiných uživatelů knihovny, může být rozhodnutím vedoucího knihovníka zbaven práva používat služeb knihovny. Povinnost nahradit způsobenou škodu není tímto dotčena.

Čl. 39
Výjimky ze zásad Knihovního řádu MKR povoluje pouze vedoucí knihovny nebo jím pověření pracovníci.

Čl. 40
Podpisem čtenářské přihlášky MKR vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve čtenářské databázi knihovny, což je podmínkou poskytování knihovnických služeb. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb knihovnou. MKR se zavazuje zpracovávat tato data pouze v souladu s potřebami poskytování knihovnických služeb a zachovávat při tom všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. 41
Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu MKR je příloha: "Ceník služeb".

Čl. 42
Ruší se Knihovní řád MKR, který nabyl platnosti dnem 8.9.2008 na základě usnesení Rady MČ Praha 16.
Toto znění Knihovního řádu MKR platí od 1.4.2014 na dobu neurčitou.

 

Mgr. Karel Hanzlík  
starosta MČ Praha 16  

Bc. Michaela Srbová
pověřená vedoucí Místní knihovny Radotín