Návrh rozpočtu na rok 2014

Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2013 stejně náročné jako v předcházejících letech. Po provedení úsporných organizačních opatření se výrazně snižuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu.

Plánovaná výše dotace státu na výkon přenesené působnosti je pro rok 2014 opět lehce navýšena (+145 tis. Kč), na základě legislativní úpravy nebyl již pro rok 2013 plánován ze státního rozpočtu příspěvek na žáky navštěvující místní školu či školku. I když pro dotační vztahy pro městské části od hl. m. Prahy je stejný způsob výpočtu (počet žáků ZŠ a MŠ váha 30%, výměry zeleně v péči MČ váha 20% a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK váha 10%, spolu s dříve zohledňovaným průměrným inkasem DPFOP, počtem obyvatel MČ a její rozlohou celkem pro rok 2014 váha 40%). Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Městskou část Praha 16 měla být proti roku 2013  nižší, byla však navýšena o příspěvek nahrazující původní příspěvek státu na žáky místních škol a předškolních zařízení o 1.335 tis. Kč na celkovou výši 37.330 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2014 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ. I pro rok 2014 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2014 je navrhován v celkové výši příjmů i výdajů 84 178,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2014 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle kapitol (a/) a jednotlivých oblastí činností (b/) ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2013 a očekávanou skutečností roku 2013.

Rozpočtový výhled zpracován do roku 2019 na základě reálného předpokladu příjmů i výdajů Městské části Praha 16 včetně základních dotačních titulů HMP a státu. Plán hospodářské činnosti (ekonomické činnosti a bytové hospodářství) na rok 2014 zpracován na základě reálného předpokladu výnosů a nákladů Městské části Praha 16. Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Městské části Praha 16 zpracován na základě reálného předpokladu výnosů a nákladů Městské části Praha 16.

Marta Tišlová

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2014 (xls, 51 kB)

schváleno Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.12.2013

Zveřejněno: 11.03.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8020 x