Volební manuál

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou na území České republiky konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.

Pro hlasování mimo území našeho státu jsou vytvořeny zvláštní volební okrsky při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.

Hlasování první den voleb, tedy 20. října 2017 začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb 21. října 2017 začíná hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin.

Území Městské části Prahy 16 je rozděleno na osm volebních okrsků. Pro každý volební okrsek bude zřízena volební místnost, ve které hlasování proběhne. Adresy volebních okrsků s vymezením daných oblastí, které pod ně spadají, jsou zveřejněny v oznámení starosty na webových stránkách Městské části Praha 16 a na úřední desce Městské části Praha 16.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Zároveň každý volič přesnou adresu svého volebního okrsku nalezne na obálce s hlasovacími lístky, které obdrží do své poštovní schránky.  

Kdo může volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něho některá z překážek ve výkonu volebního práva uvedená v ustanovení § 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR. Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů na základě údaje o místu trvalého pobytu.

Hlasování

Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, případně platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Prokázat svou totožnost může volič i předložením cestovního průkazu. Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství některým z výše uvedených platných osobních dokladů, nebude hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží hlasovací lístky pro příslušný volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. Za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky okrsková volební komise voliči na jeho žádost dodá jiné.

Následně volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může být zakroužkováno pořadové číslo nejvýše u 4 kandidátů. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nemůže-li volič sám upravit hlasovací lístek, a to z důvodu tělesné vady anebo nemůže-li číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za občana upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. I v tomto případě platí, že za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Poté, co volič upraví hlasovací lístek, vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Způsob hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo určenou volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Neplatné hlasovací lístky

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a ty hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození ani přeložení hlasovacího lístku nezpochybňuje jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, hlas voliče je neplatný.

Hlasování na voličský průkaz

Nebude-li se volič v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí a to na voličský průkaz.

V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu ČR je možno požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu osobně, po prokázání totožnosti a to do doby uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin nebo podáním v listinné podobě doručeným příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Upozorňujeme občany, že podání v listinné podobě musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče, který o vydání voličského průkazu žádá. Další možností je podání učiněné v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se dostaví k převzetí na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.

Vydání voličského průkazu nevylučuje možnost voliče dostavit se k hlasování do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PSP ČR, 20. - 21. října 2017 (pdf, 94 kB) 

Více o možnosti hlasovat na voličský průkaz

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí

Fyzická osoba, která má právo volit, může při dlouhodobém pobytu v zahraničí požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem ČR s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky v místě pobytu. Zvláštní seznam voličů vedou zastupitelské úřady na základě písemné žádosti o zápis, doložené originálem, případně ověřenou kopií dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Je třeba voliče upozornit na skutečnost, že zápisem do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí dojde k automatickému vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který byl voliči vydán v místě jeho trvalého pobytu.

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v nemocnici nebo obdobném zařízení

Bude-li volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, případně jiném obdobném zařízení, má možnost být zapsán do zvláštního seznamu voličů a následně pak uplatnit své volební právo. V tomto případě probíhá hlasování do přenosné volební schránky, s níž se za voličem dostaví členové okrskové volební komise.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v situaci, kdy voliči není zcela jasno, v jakém místě se přesně ve dny voleb bude nacházet, je nejvhodnější možností vyřízení voličského průkazu.

Prezident republiky volby vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1996 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. (zákon „o volbách do Parlamentu ČR“).

Zveřejněno: 20.10.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3979 x