Organizační struktura projektu MAP III. Praha 16

Organizační struktura projektu MAP III. Praha 16

Řídící výbor

Role řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. V čele řídícího výboru stojí předseda. Řídící výbor se mimo jiné řídí schváleným statutem a jednacím řádem řídícího výboru.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP a odráží reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. ŘV má celkem 8 členů, kteří zároveň tvoří zástupce dle povinného složení ŘV. 

Složení řídícího výboru


 Zástupce/člen řídícího výboru  Jméno zástupce  Funkce 
realizátor projektu, zástupce zřizovatelů škol Mgr. Miroslav Knotek
(předseda řídícího výboru)
1. místostarosta Městské části Praha 16 
zástupce učitelů,
zástupce školních družin a školních klubů 
Mgr. Zdeněk Stříhavka
(místopředseda řídícího výboru)
pedagog Základní škola Praha - Radotín 
zástupce RT MAP, zástupce rodičů Kateřina Valínová, DiS.Vedoucí Odboru ekonomického 
Úřad městské části Praha 16
zástupce KAP, zástupce odboru školství MHMP
a iKAP 2-KPRS
Mgr. MgA. Petra Martinovskáodbor školství, mládeže a sportu MHMP,
referentka školství - projekty
zástupce iKAP II – Inovace ve vzděláváníMgr. Bc. Filip Kuchařkoordinátor CS za PedF UK
zástupce základních uměleckých škol, 
zástupce neformálního vzdělávání,
zástupce zřizovatelů škol 
Mgr. Karel Nedomaředitel ZUŠ Zbraslav,
Zastupitel MČ Praha - Zbraslav
metodická podpora akčního plánování (NPI)Jiří Dušekkonzultant akčního plánování
zástupce vedení škol Mgr. Jitka Krůtováředitelka ZŠ Praha - Lipence 

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou založeny především na vzájemném předávání zkušeností a diskusi. Jedná se o ustálená seskupení aktérů vybraných z cílových skupin, která pracují formou pravidelných setkání. 

Činnost pracovních skupin je zaměřena na definování témat a priorit pro společné vzdělávání a také konzultace průběhu tvorby strategického rámce a MAP. Bylo sestaveno pět pracovních skupin, jejichž zástupci se setkávají čtyřikrát za 12 měsíců (odborné debaty, kulaté stoly), a to:

Vedoucí pracovních skupin
 • Pracovní skupina pro financování
  Vedoucí pracovní skupiny: Kateřina Valínová, DiS.
  Členové: Ing. Ondřej Čemus, Ing. Jana Holanová, Bc. Lucie Albrechtová, DiS., Ing. Iva Houserová, Mgr. Bc. Filip Kuchař

 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  Vedoucí pracovní skupiny: Alena Schiebelová
  Členové: Ing. Jana Petrášková, dipl. um., Ing. Iva Houserová, Mgr. Bc. Filip Kuchař, Mgr. Miroslav Knotek

 • Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
  Vedoucí skupiny: Mgr. Jolana Chovancová
  Členové: Mgr. Jitka Pokorová, Mgr. Barbora Kudrnová, Mgr. Renata Bolková, Mgr. Dagmar Fleischnerová, Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová, Mgr. Bc. Filip Kuchař

 • Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
  Vedoucí skupiny: Mgr. Ivana Motýlová
  Členové: Mgr. Tereza Matásková, Mgr. Bohumila Zemanová, Mgr. Mirka Platilová, Mgr. Veronika Stará, Mgr. Bc. Filip Kuchař

 • Pracovní skupina pro polytechnické vzdělání
  Vedoucí skupiny: Mgr. Zdeněk Stříhavka, Mgr. Jitka Krůtová
  Členové: Mgr. Věra Rohlíková, Mgr. Dagmar Meisnerová, Mgr. Vladimíra Schwabová, Mgr. Bc. Filip Kuchař

 • Pracovní skupina pro informační technologie a digitalizaci ve vzdělávání
  Vedoucí skupiny: Mgr. Bc. Filip Kuchař
  Členové: Ing. Iva Houserová, Ing. Ondřej Čemus
Realizační tým 

Za účelem realizace projektu byl vytvořen realizační tým, který má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Realizační tým vede projektový manažer a zabezpečuje činnost řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP. Realizační tým se schází podle potřeby. Prostřednictvím telefonické komunikace či e-mailové komunikuje prakticky nepřetržitě.

Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří:
 • Zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat ŘV pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území.
 • Monitorovat průběh realizace MAP.
 • Spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP.
 • Zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP.
 • Ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách odbornou znalost k odborným tématům MAP.
 • Účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání.
 • Zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci organizační struktury MAP zřízeny.
 • Pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP.

Členové realizačního týmu

 Pozice  Jméno zástupce  Tým 
Hlavní projektový manažer Bc. Lucie Albrechtová  Realizační 
Finanční manažer Ing. Ondřej Čemus  Realizační 
Administrativní pracovník Gabriela Chvátalová Realizační
Administrativní pracovníkBc. Iveta Krejčí Realizační 
Administrativní pracovníkJana Hejrová, DiS. Realizační
Administrativní pracovníkBc. Petra Mrázková Realizační
Koordinátor spolupráce/implementace Ing. Iva Houserová Odborný
Vedoucí pracovních skupiny projektu MAPKateřina Valínová, DiS.Pracovní skupina pro financování
Vedoucí pracovní skupiny projektu MAP Alena SchiebelováPracovní skupina pro rovné příležitosti
Vedoucí pracovní skupiny projektu MAP Mgr. Jolana ChovancováPracovní skupina pro matematickou gramotnost
Vedoucí pracovní skupiny projektu MAP Mgr. Ivana Motýlová Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
Vedoucí pracovní skupiny projektu MAPMgr. Zdeněk StříhavkaPracovní skupina pro polytechnické vzdělávání
Vedoucí pracovní skupiny projektu MAP Mgr. Jitka KrůtováPracovní skupina pro polytechnické vzdělávání
Vedoucí pracovní skupiny projektu MAPMgr. Bc. Filip Kuchař
Pracovní skupina pro informační technologie
a digitalizaci ve vzdělávání
Zveřejněno: 16.11.2022 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 24.10.2023 ; Přečteno 1755 x