Implementační plán MAP

Implementační plán Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Praha 16 je dokument, který upravuje organizační strukturu projektu, komunikační strategie a principy MAP.

Implementační plán MAP Praha 16 (pdf, 418 kB)
 • Organizační struktura MAP 
Organizační struktura MAP pro Prahu 16

Partnerství MAP
Partnerství MAP je dobrovolným sdružením subjektů, aktivně podporujících rozvoj vzdělávací soustavy v území Praha 16. Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Organizační struktura partnerství odráží územní charakteristiky včetně již existujících funkčních partnerství a reflektuje strategii MAP, aby mohla být efektivně naplňována. Povinným orgánem každého MAP je Řídící výbor, jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP.

Řídící výbor
Role řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. V čele řídícího výboru stojí předseda. Řídící výbor se mimo jiné řídí schváleným Statutem a Jednacím řádem řídícího výboru.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP a odráží reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. ŘV má celkem 8 členů, kteří zároveň tvoří zástupce dle povinného složení ŘV. Četnost setkávání je minimálně 2x ročně.

Pracovní skupiny
Byly sestaveny dvě pracovní skupiny, jejichž zástupci se setkávají jedenkrát za tři měsíce (odborné debaty, kulaté stoly), a to:
 • Mateřské školy
 • Základní školy
Realizační tým
Za účelem realizace projektu byl vytvořen realizační tým, který má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Realizační tým vede projektový manažer a zabezpečuje činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP. Realizační tým se schází podle potřeby. Prostřednictvím telefonické komunikace či e-mailové komunikuje prakticky nepřetržitě.

Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří:
 • Zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat ŘV pro jeho návrh y a diskuzi s partnery v území,
 • Monitorovat průběh realizace MAP,
 • Spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP
 • Zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP,
 • Ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách odbornou znalost k odborným tématům MAP,
 • Účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
 • Zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci organizační struktury MAP zřízeny,
 • Pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP.
 • Komunikační strategie

Cíl komunikační strategie

Zlepšení vzájemné komunikace mezi mateřskými a základními školami, mezi zřizovateli navzájem, mezi školou a zřizovatelem, mezi školou, zřizovatelem a rodičovskou veřejností a mezi dalšími aktéry v oblasti vzdělávací politiky. 

Cílové skupiny projektu MAP
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Zřizovatelé škol a školských zařízení
 • Rodiče dětí a žáků
 • Děti a žáci
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Široká veřejnost 

Nástroje komunikace

 • Webové stránky: http://www.mcpraha16.cz/MAP
 • E-maily
 • Dotazníky/formuláře
 • Ankety
 • Schůzky
 • Pracovní skupiny
 • Telefonické rozhovory a informovanost 

Pravidla komunikace

V rámci MAP plánují a spolupracují, komunikují minimálně tři strany:

 • Zřizovatelé škol a školských zařízen
 • Poskytovatelé formálního a neformálního vzdělávání
 • Uživatelé formálního a neformálního vzdělávání 

V rámci realizace projektu MAP bude probíhat zapojení dotčené veřejnosti a následná výměna informací na několika úrovních:

 • Zajištění přístupu dotčené veřejnosti k informacím
 • Aktivní informování dotčené veřejnosti
 • Konzultace a poradenství
 • Spoluúčast veřejnosti na plánování a společné vizi

Za provádění komunikační strategie je zodpovědný administrativní tým projektu. Výsledný MAP je dohoda na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

 • Principy MAP

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:
 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost
Princip spolupráce

V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé:
 • Zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. soukromoprávní zřizovatelé škol zapsaných v rejstříku škol, a zřizovatelé dalších vzdělávacích zařízení.
 • Poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání.
 • Za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé.
 • Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce s veřejností:
 • zajištění přístupu veřejnosti k informacím,
 • aktivní informování občanů,
 • konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu),
 • spoluúčast veřejnosti na plánování.
Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

Princip dohody
Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

Princip otevřenosti
Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a informální vzdělávání. Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem.

Princip SMART
Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na jejich realizaci. Realizace musí byt proveditelná, a proto by měla byt sestavena jako SMART:
S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků,
M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající,
A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými kompetencemi i povinnostmi,
R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí byt proveditelný a zdroje dostupné,
T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín.

Princip udržitelnosti
Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji.

Princip partnerství
Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt.