Statut Řídícího výboru MAP Praha 16

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Řídící výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem projektu MAP Praha 16, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 (dále jen projekt).

2. Role ŘV je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP Praha 16. ŘV je odpovědný za plnění klíčových aktivit projektu.

Článek 2
Působnost

1. ŘV je tvořen klíčovými zástupci aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v daném území a je platformou dobrovolné spolupráce všech reprezentativních zástupců v dané oblasti.

2. ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP. Navrhuje strategické priority v rámci partnerství, které podporuje na základě principu zapojení veřejnosti a spolupracujících subjektů. Schvaluje strategický rámec MAP do roku 2023.  
 
Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Způsob jednání ŘV stanovuje schválený jednací řád ŘV.
2. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení členy ŘV.
 

Datum účinnosti: 12. prosince 2016

Podpis předsedy ŘV