Systém varování obyvatelstva na území hlavního města Prahy

Povinnost hl. m. Prahy zabezpečit varování obyvatelstva vyplývá z § 15 zákona č. 239/2000 Sb. a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článek 61, kterým je Česká republika vázána jako jednoho ze základních opatření ochrany obyvatelstva. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů v ČR jsou poplachové sirény.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebo vzniklým nebezpečím je jedním ze základních opatření k jeho ochraně, to je ochraně jeho zdraví, života a majetku.
Ohrožení části území hl. m. Prahy (včetně části památkové rezervace) si vyžaduje i specifické řešení v oblasti varování obyvatelstva. Jde zejména v hl. m. Praze o následující specifika, kde je nutné zajistit:

 • varování selektivně, to znamená pouze na území hl. m. Prahy ohroženém mimořádnou událostí (např. průmyslové havárie), živelní pohromy (např. povodeň)
 • šíření varovného signálu v souvislé městské zástavbě s tím, že varovný signál musí být bezprostředně doplněn tísňovou informací
 • šíření tísňové informace na veřejných prostranstvích (ulice apod.) a tím mít možnost ovlivnit jeho chování např. při evakuaci
 • nezávislost prvků varování na dodávkách elektrické energie z centrálních zdrojů, neboť  jedno z prvních opatření při hrozící mimořádné události nebo živelní pohromě je odpojení dodávek elektrické energie na dané území, mimo jiné z důvodu bezpečnosti


VÝZNAM VAROVNÉHO SIGNÁLU SIRÉN

Všeobecná výstraha

všeobecná výstraha.jpgVarovný signál (elektronická, "mluvící" siréna (MP3, 951,9 kB); elektrická, rotační siréna (MP3, 148,6 kB) je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašování může být třikrát za  sebou  v cca tři minutových intervalech.

Akustický tvar varovného signálu pro sirény

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu “Všeobecná výstraha”, bude následovat tísňová informace z elektronických sirén, nebo informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci

 • VŠEOBECNÁ  VÝSTRAHA

“ Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

 • NEBEZPEČÍ  ZÁTOPOVÉ  VLNY

“ Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

 • CHEMICKÁ  HAVÁRIE

“Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

 • RADIAČNÍ  HAVÁRIE,

“Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

 • KONEC  POPLACHŮ

“ Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

 

Požární poplach

Požární poplach.jpgTento signál (MP3, 2,8 kB) je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu.

Vyhlašuje se pouze za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Nepoužívá se k varování obyvatelstva.

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu “Požární poplach”, bude následovat tísňová informace z elektronických sirén, nebo informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci

 • SVOLÁNÍ  HASIČŮ

“ Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“

 

Akustická zkouška sirény

Zkušební tón.jpgUžívá se  k prověrce provozuschopnosti sirén. Zkouška sirén je prováděna pravidelně každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin, Provádí se zkouškou koncových prvků varování, a to zkušebním tónem (147 kB).

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu “Akustická zkouška sirén”, bude následovat tísňová informace z elektronických sirén, nebo informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci

 • ZKOUŠKA  SIRÉN

“ Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Přehled sirén – MČ Praha 16

P.č.

Číslo sirény

adresa  (č.p./orient.)

typ sirény

OS KŠ

Výkon

Poznámka

1.

25227

Balého 23/3

elektronická

69

1200 W

Radotín

2.

52072

Sídliště 1079/19

elektronická

70

1200 W

Radotín

3.

52107

Tachovská 24/578

elektronická

111

600 W

Radotín

4.

52180

Výpadová 12/1317

elektronická

157

600 W

Radotín

 

 

 

 

 

 

 

V hl. m. Praze je státem provozován Jednotný systém varování a vyrozumění jehož součástí je i síť rotačních sirén. Tento systém plní požadavky plošného pokrytí území hl. m. Prahy varovným signálem, ale z hlediska řešení varování na území ohroženém povodní splňuje pouze částečně první uvedené specifikum.

Z tohoto důvodu bylo nutné realizovat v hl. m. Praze autonomní systém varování řešící potřeby varování před  nebezpečím spojeným s možnými riziky:

 • povodně a souvisejících záplav  a ničivých účinků průlomové vlny na toku řeky Vltavy
 • povodně a záplav z místních toků například Berounky, Botiče, Rokytky, ... 
 • úniku nebezpečných látek z chemických, chladírenských, farmaceutických provozoven a jiných provozů, které nakládají s nebezpečnými a výbušnými látkami
 • havárie v silniční a železniční dopravě při přepravě chemických a výbušných látek
 • havárie v leteckém provozu

a to i po dobu 72 hodin bez dodávek el. energie z centrálních zdrojů.


Pro splnění těchto požadavků byla učiněna následující technicko-organizační opatření:

 • výstavba elektronických sirén schopných vedle generování varovných signálů  přenášet i řečovou informaci a zajistit tyto funkce po dobu 72 hodin bez dodávek elektrické energie z centrálních zdrojů
 • využití bezdrátového (radiového) spojení pro ovládání těchto sirén a přenos řečové informace s tím, že základnové stanice tohoto spojení jsou umístěny mimo oblast ohroženou povodní a jsou vybaveny náhradními zdroji
 • ovládání sirén a možnost vstupu informací je řešeno z pracoviště s trvalou s obsluhou - Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ HMP), které je schopné neprodleně varovat - poskytnout informaci
 • zajištění neprodleného informování provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání - OS KŠ HMP


Výstavba elektronických sirén systému varování obyvatelstva hl. m. Prahy byla zahájena v roce 1997 a postupně je v jednotlivých etapách ozvučení rozšiřována podle stupně možného vzniku rizika a finančních možností


V současné době šíří varovný signál na území hl. m. Prahy 427 sirén. Z uvedeného počtu je 239 ks rotačních sirén celoplošného systému varování v majetku státu .

Systém varování a informování v majetku hl. m. Prahy obsahuje 188 ks elektronických sirén.

(zdroj:  MHMP)

Zveřejněno: 20.04.2011 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 28903 x