Povodně v Městské části Praha 16

Povodeň červen 2017

Přesně po 4 klidných a mimořádně suchých létech se do Dolního Poberouní vrátila velká voda. Tentokráte nešlo o dopředu odhadnutelné vzestupy hladin velkých řek, ale pouze o otázku, zda právě sem spadne hydrometeorology předpovídané extrémní množství srážek. Nakonec to byly Černošice a Radotín, které byly bleskovou povodní v předposlední školní den postiženy nejvíce. 

Výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem 28. června s vysokým stupněm nebezpečí byla zveřejněna na webu Městské části Praha 16 téměř ihned po jejím vydání (viz zde). Bohužel se v ranních hodinách 29. června předpověď ukázala býti pravdivou. Na stanici v Praze-Radotíně byl za pár hodin naměřen extrémní srážkový úhrn 110 mm.

Šachetský potok, který teče směrem od Kosoře a několik let v něm nebyla prakticky žádná voda, se vylil ze svého koryta a proměnil se v nekonečný proud prudké vody, jenž neuvěřitelnou rychlostí zaplavil páteřní komunikaci K Cementárně, areál Hasičské stanice č. 8, ulice V Sudech a Vápennou. Přes rychlou reakci členů Povodňové komise a Krizového štábu Městské části Praha 16, pracovníků Technických služeb Praha - Radotín, Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a posléze i Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín bohužel kanalizační síť nezvládala neustávající obrovskou masu vody a rozlila se na komunikace, do zahrad a zatopila části rodinných domů.

Další zasaženou oblastí byla oblast Cikánky a Maškova mlýna, kde voda tekoucí od Zadní Kopaniny opustila břehy. I zde bylo nutné zastavit veškerou dopravu včetně provozu MHD. Dalším velmi nebezpečným faktorem, se kterým si Krizový štáb Městské části Praha 16 musel poradit, bylo hrozící protržení hráze rybníka, kde se v oblasti nad Maškovým mlýnem rozvodněný potok ze směru od Zadní Kopaniny vylil ze svých břehů a přetekla retenční (dříve mlýnská) nádrž. Na základě těchto skutečností bylo povodňovou komisí preventivně zřízeno evakuační centrum ve sportovní hale, a to pro případ rozhodnutí o evakuaci této oblasti.

Členové Povodňové komise a Krizového štábu Městské části Praha 16 nepřetržitě monitorovali jak situaci na postižených místech, tak i další možný vývoj situace a předpovědi počasí. Okamžitě byly zřízeny informační linky a rovněž proběhla distribuce lístků s těmito čísly v postižené oblasti, určené především pro občany z dotčených lokalit. Na zřízeném Call centru si bylo rovněž možno vyžádat pomoc při odklízení následků bleskové povodně včetně vysoušečů. Technické služby Praha - Radotín na vyžádání Krizového štábu MČ Praha 16 přistavily kontejnery na odpad a za spolupráce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín zajišťovaly úklid postižené oblasti.

Extrémně vydatné deště však v Radotíně prověřily i další oblasti (např. Rymáň), vytopily sklepy několika rodinných a bytových domů i suterénní prostory Domu s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně a polikliniku na Sídlišti.

Více v oblasti Blesková povodeň, 29.6.2017


Fotogalerie


 

Povodeň červen 2013

Měsíc květen 2013 byl jako celek teplotně normální, i když se značnými teplotními výkyvy. Srážkově byl nadnormální, zejména v Čechách, kde spadlo za měsíc 110 mm srážek, což je 167 % květnového normálu. Srážky vypadávaly na různých místech při přechodu frontálních systémů od západu, často i v bouřkách. V poslední květnové dekádě se nad střední Evropou postupně vytvářela tlaková níže, která se zde udržela až do konce měsíce. Významné srážky spadly v Čechách v neděli 26. května, pak od 29. května do konce měsíce. Nejvíce byla zasažena západní část území. Hladiny toků v průběhu měsíce května kolísaly v závislosti na lokalizaci spadlých srážek. Ojediněle se vyskytly stavy odpovídající 1. SPA. Průtoky v pondělí 27. května ráno byly ještě v povodí horního Labe hluboce podprůměrné, v povodí Vltavy zhruba na úrovni květnového průměru, v povodí Berounky a horní Ohře však místy přesahovaly i 200 % květnového průměru. Zásobní prostory nádrží byly po pozdním jarním tání (významná sněhová pokrývka na horách až do poloviny dubna) a deštivém květnu poměrně naplněny, např. Želivka 99 %, Rozkoš 95 %, Lipno 87 %, Orlík 91 %, Přísečnice 100 %, retenční prostory nádrží však byly až na Nechranice zcela prázdné. Povodí byla již k pondělí 27. května v jihozápadní části republiky poměrně silně nasycená a další srážky, které do konce května vypadly, nasycení půdy v Čechách ještě zvýšily. V důsledku toho byl nástup povodní velmi rychlý.

Zdroj: Předběžná informace o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013, ČHMÚ

Povodní bylo v Radotíně postiženo několik oblastí, nejrozsáhleji území kolem řeky Berounky. Oblast zatopená řekou Berounkou (Q20 - Q50): lokalita ulic Chrobolská, Na Rymáni, K Berounce, K Lázním, K Přívozu, Šárovo kolo, Věštínská, Výpadová, Vrážská, Přeštínská a Radotínská. Povodní zasažených nemovitostí vlivem řeky Berounky je 113.

Zasažené oblasti (pdf, 4,1 Mb)

Oproti povodni z roku 2002 bylo díky realizovaným protipovodňovým opatřením na Berounce (pevná, mobilní, opatření na kanalizační síti) ochráněno rozsáhlé území tzv. Benátek (oblast kolem ulic Na Benátkách, V Parníku, U Jankovky, Věštínská) a lokalita kolem II. stupně základní školy. 

Další lokality byly zasaženy Radotínským potokem, zde docházelo zejména k průsakům spodní vody do nemovitostí či byly zasaženy pozemky. Oblast zatopená Radotínským potokem (Q50): lokalita ulic Na Cikánce, Vápenná, Pod Velkým hájem, K Přívozu. Povodní zasažených nemovitostí vlivem Radotínského potoka je 5.

K rozvodnění dalšího vodního toku – Skalního potoka – došlo v lokalitě tzv. Edenu. Oblast rozvodnění Skalního potoka: ulice V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Safírová. Zde nejsou zjištěny žádné zasažené nemovitosti.

Více v článku Zpráva o povodni v Městské části Praha 16 Berounka a Radotínský potok 31.5.2013 - 13.6.2013

Povodeň 2011

Ke konci prvního lednového týdne roku 2011 došlo na celém území České republiky k značnému oteplení, které bylo navíc doprovázeno dešťovými srážkami. To způsobilo velmi rychlé tání sněhu a zvýšení hladiny většiny vodních toků na celém území naší republiky. Tato kombinace nezvykle teplého počasí s dešťovými přeháňkami ukázala svou záludnost o pár dní později: od 13. ledna všechny přítoky Berounky v Plzni přidávaly řece na objemu a dravosti. Povodňová komise MČ Praha 16 začala neprodleně monitorovat narůstající hladinu řeky Berounky.

13. ledna dosáhla Berounka v odpoledních hodinách na limnigrafické lati v Radotíně pod lávkou výšky 192,86 m n. m., tedy I. stupeň povodňové aktivity (SPA) – bdělost.  

V brzkých ranních hodinách dne 14. ledna přesáhla výška hladiny v Berouně 320 cm, což je hranice pro vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (SPA) – pohotovost. Z vydané hydrometeorologické předpovědi na den 14. ledna a aktuálního stavu na přítocích Berounky v Plzeňském kraji bylo patrné, že hladina řeky bude postupně narůstat. Na základě předpokládaného vývoje proto zahájila Povodňová komise svá jednání dvakrát denně a rozhodla také o 24hodinové službě určené k pravidelnému hodinovému monitoringu řeky a pro obsluhu zřízených povodňových telefonních linek, na nichž volající dostávali aktuální informace o stavu a vývoji na řece Berounce. Občané v ohrožených oblastech, kteří neměli přístup na webové stránky nebo neslyšeli pravidelná hlášení místního rozhlasu, byli osobně vyrozumíváni strážníky Městské policie hl. m. Prahy a členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín včetně roznášení informačních letáků s aktuálním i očekávaným stavem a rovněž telefonními čísly, na něž se obyvatelé mohli obracet se svými dotazy.

Úroveň hladiny řeky nadále stoupala o cca 2-3 cm za hodinu. Během noci nebo časně ráno se očekával na vodočetné lati stav 194 cm, který znamená dosažení III. SPA, tedy stavu nebezpečí. Celou noc na 15. ledna hladina řeky stoupala. V tuto dobu musela Povodňová komise již řešit rozliv Berounky v oblasti Rymáně, kde ze zatopených polí natékala voda do dešťové usazovací nádrže, u níž pak hrozilo její vylití směrem k obytným domům. Na místě byly Technickými službami Praha - Radotín provedeny terénní úpravy zamezující dalšímu vtoku vody do dešťové usazovací nádrže. Řeka kulminovala v osm hodin ráno na vodočetné lati pod lávkou v Radotíně při výšce 193,88 m n. m. Čtyři hodiny si udržovala stejnou výšku a poté začala velmi pozvolna klesat. V Berouně byla v danou dobu výška na limnigrafické stanici 400 cm a průtok 479 m3/s, tedy spodní hranice III. stupně povodňové aktivity. Téhož dne ve 20.00 hodin byl stav na lati pod lávkou v Radotíně 193,72 m n. m. a v Berouně na limnigrafické stanici 380 cm při průtoku 440 m3/s. Po celou následující noc i den hladina Berounky nadále klesala přibližně o 2-3 cm za hodinu. Z vývoje v povodí a na základě příznivých meteorologických a hydrometeorologických předpovědí byl 17. ledna předsedou Povodňové komise odvolán II. stupeň povodňové aktivity.

Na Vltavě v tu dobu stále trval I. stupeň povodňové aktivity s řízeným průtokem do 980 m3/s, nehrozilo tedy vylití vody v oblasti Šárova kola zpětným vzedmutím při soutoku obou řek.

V průběhu 17. a 18. ledna poklesla hladina Berounky o cca 54 cm. Dne 18. ledna v 8 hodin ráno byl stav hladiny na lati pod lávkou v Radotíně 192,60 m n. m., na limnigrafické stanici v Berouně 291 cm a průtok 269 m3/s, na Vltavě ve Velké Chuchli naměřili průtok 630 m3/s a 164 cm. V současné době(19. ledna 2011) je řeka Berounka na I. stupni povodňové aktivity, tedy bdělost. Řeka je stále průběžně monitorována.

Podle stupňů stanovených v povodňovém plánu MČ Praha 16 se jednalo o pětiletou vodu, při níž však nedošlo k žádnému ohrožení osob ani škodám na majetku.

Snímky najdete ve fotogalerii "Lednová pětiletá voda":


12345


Povodeň 2006

Konec měsíce května 2006 se vyznačoval zvýšenými dešťovými srážkami a přívalovými dešti, zejména v západní části naší republiky. To způsobilo náhlé zvýšení hladiny vodních toků v povodí Berounky, většina z nich překročila 3. SPA.

Přímé škody na majetku však nevznikly žádné.

Zpráva o průběhu povodně v květnu 2006 (pdf, 53 kB)
Archiv 2006

Povodeň 2005

Povodňová situace březen 2005 (pdf, 35 kB)

Povodeň 2003

Stručná zpráva o průběhu povodně v lednu 2003
Odbor životního prostředí a dopravy

Povodňová komise při MČ Praha 16 byla svolána a poprvé zasedla v pátek 3.1. v 04.00 hodin, další zasedání komise: 3.1. pátek 13.00 a 18.00 hod., 4.1. sobota 7.00 a 18.00 hod., 6.1. pondělí 18.00 hod., kdy byla její činnost ukončena a od 18 hodin pokračuje sledování situace v povodí Berounky a Vltavy.

Provedená opatření:

 • Nepřetržité 24hodinové služby od pátku 3.1. do pondělí 6.1.2003.
 • Informování podniků o povodňové situaci.
 • Sledování hladiny Berounky na vodoměrné lati u lávky a v profilu Beroun v 30 minutových až hodinových intervalech.
 • Průběžné sledování výšky hladin a rozsahu rozlití Berounky v katastru Radotína včetně Radotínského potoka v oblasti na Cikánce;
 • Průběžné informování občanů - místním rozhlasem, osobně dvojicemi pracovníků UMČ v ohrožených oblastech a tam, kde není zaveden místní rozhlas (Na Rymáni, Šárovo kolo, statkové domy v ul. Výpadová, Na Cikánce).
 • Spolupráce s Městskou policií, která byla na noční služby posílena příslušníky MP ze Smíchova, včetně autohlídky.
 • Kontakt s krizovým štábem hl. m. Prahy, účast na dvou svolaných zasedáních tohoto štábu 3.1.
 • Spolupráce s povodím Vltavy.
 • Zajištění uzavírky zaplavené silnice do Černošic (za železničním přejezdem) ve spolupráci s policií Řevnice.
 • V ul. Na Cikánce došlo k sesuvu kamení na komunikaci, bylo oznámeno Technické správě komunikací, která provedla označení.
 • Zpevnění a navýšení hráze na Rymáni.
 • Technické služby zabezpečily dešťové vpustě v ul. Věštínská, Výpadová, U Jankovky, Na Benátkách, V Parníku.

Děkujeme:

 • Firmě EKIS s.r.o. a ČMC a.s., které provedly zpevnění hráze Na Rymáni, čímž se zabránilo zatopení Rymáně.
 • Městské policii za vstřícnou spolupráci.
 • Ing. Friedlovi (povodí Vltavy) za stále čerstvé informace o vývoji situace v povodí.
 • Krizovému štábu MHMP za informace zprostředkované SMS.

Grafická informace

Blíže nespecifikovaný obrázek Radotín 

Povodeň 2002

Svým rozsahem a intenzitou překonala tato povodeň vše, co obyvatelé tohoto území dosud zažili. Byla překročena všechna dosud známá maxima dosažených průtoků a výšek hladin.

Příčinou vzniku této katastrofy byly přívalové deště vyvolané dvěma, po sobě následujícími, tlakovými nížemi. První, ve dnech 6. a 7. srpna, postihla nejvíce oblast jižních Čech. Druhá, ještě výraznější, postupovala svým středem přes Čechy 12. srpna. Půda v povodí Vltavy již ztratila schopnost cokoli vsakovat a vodní nádrže Vltavské kaskády nebyly schopny další přívaly vod zadržet.

Stav bdělosti (I. stupeň povodňové aktivity) a stav pohotovosti (II. stupeň povodňové aktivity) byly vyhlášeny 8. srpna. K vyhlášení III. stupně, tj. stavu ohrožení, došlo 12. srpna. Ve všech městských částech byly aktivovány povodňové komise (PK) a následně krizové štáby. Jejich činnost byla od tohoto data nepřetržitá.

Obyvatelstvo bylo varováno sirénami, hlášeními městského rozhlasu a megafony z mobilních prostředků. Po výzvách byla 12. srpna zahájena evakuace občanů v ohrožených oblastech. Jednotlivé městské části evakuovaly: Lipence 90 osob, Radotín 80 osob, Velká Chuchle 50 osob, Zbraslav a Lahovice 150 osob.

Více ve Zprávě o letní povodni 2002 na území správního obvodu Praha 16 (pdf, 48 kB)

Snímky z fotogalerie:

12Zveřejněno: 14.10.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 30006 x