Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří rozvoj a modernizaci pražských škol

Rada hl. m. Prahy schválila 24.10.2017 vyhlášení dvou očekávaných výzev č. 36 (Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II.) a č. 37 (Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II.).

U obou těchto výzev se podařilo dosáhnout určitých úprav, které by měly zpříjemnit podání žádosti. 

vyzaduji

OP PPR; Výzva č. 36 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II.
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-36-navyseni-kapacity-predskolniho-vzdelavani-a-zarizeni-pro-poskytovani-pece-o-deti-ii/

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. 

Přináší pro všechny zájemce podstatnou změnu a to, že rozšíření kapacit MŠ může být realizováno i mimo stávající prostory, tedy buď přestavbou jiné budovy nebo stavbou nového objektu. Jediné co musí být zachováno je REDIZO stávající školy.
Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. října do 24. května 2018.
Datum vyhlášení výzvy: 25.10.2017
Zahájení příjmu žádostí: 27.11.2017
Ukončení příjmu žádostí: 28.6.2018
Celková alokace: 130 mil. Kč
Alokace na projekt: 500 tis. Kč - 40 mil. Kč

OP PPR; Výzva č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II.
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/

Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP. 

Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. října 2017 do 23. března 2018.
Datum vyhlášení výzvy: 25.10.2017
Zahájení příjmu žádostí: 27.11.2017
Ukončení příjmu žádostí: 29.3.2018
Celková alokace: 100 mil. Kč
Alokace na projekt: 0,6 - 15 mil. Kč

Výzva přináší několik změn. Důležité je, že nebude v podání žádosti nikdo omezován, tedy ani školy, které podávaly žádosti do loňské první výzvy č. 20.

Dalšími změnami oproti loňské výzvě jsou:

  • u žádostí do 5 mil. nebude potřeba již v rámci podání žádosti nutné zpracovávat ekonomickou analýzu CBA;
  • ZŠ si budou moci nově pořizovat vybavení i na čtenářskou gramotnost a cvičné kuchyně;
  • SŠ si budou moci nově pořizovat vybavení na čtenářskou gramotnost ale také hlavně odborné učebny dle profilace školy, což zpřístupní možnost vybavit se odbornou učebnou každé škole;
  • POZOR oproti loňskému roku naproti tomu nesmí v žádosti zaznít, že vybavení bude pro kmenové třídy nebo že se jedná o mobilní učebny (zde to chce najít jiné pojmenování);
  • POZOR je potřeba dodržet stejné pojmenování požadavku jak do Strategického rámce MAP nebo KAP a na Vaši Žádost (při hodnocení výzvy č. 20 s odlišným, i když významově stejným pojmenováním, byly problémy). 

Jak postupovat:

Obě výzvy jsou vázány na tzv. Strategické rámce investic MAP a KAP. Žádosti o podporu, podávané v níže jmenovaných výzvách Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OPP PR ČR), musí tedy být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP.

Mateřské a základní školy své potřeby vkládají do Strategické rámce investic MAP, který je realizován v Praze na MČ 1 – 22. Je potřeba tedy dle svého sídla školy, nikoliv výkonu výuky, vyhledat informace o realizaci MAP, a spojit se s zástupci realizačního týmu a pokud jste se doposud nezapojili do MAP, tak s nimi dohodnout Vaše zapojení a zařazení Vašich záměrů do nejbližší aktualizace těchto Strategických rámců investic MAP.

Pro žadatele o podporu z OPP PR ČR to znamená, že svůj investiční záměr (projekt) musí mít nahlášený a schválený v platném Strategickém rámci MAP (popř. KAP).

sekci dokumenty je uveřejněn formulář „Investiční projektový záměr“ (docx,  68 kB). Vyplněním a odesláním (podáním) formuláře bude zajištěno zahrnutí investičního projektového záměru do Strategického rámce MAP Praha 16.

Střední školy, vč. víceletých gymnázií, své potřeby vkládají do Strategické rámce investic KAP, který je realizován na hl. m. Praze. Kontaktním místem je Oddělení koncepce a projektů Odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy (vedoucí oddělení Mgr. Bc. Filip Kuchař, 236 00 5269).