Povodňový plán nemovitosti

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území, jsou povinni mít pro svou vlastní potřebu a pro potřebu součinnosti s povodňovým orgánem zpracované povodňové plány dle ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Snahou radotínské radnice je být co nejvíce nápomocna svým občanům, a tak byl vytvořen vzorový formulář, který naleznete pod textem.

Vlastníkem se v tomto případě rozumí jak právnická osoba, tak i fyzická osoba. V případě, že tuto povinnost nesplní občan, dopouští se tak přestupku dle ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) vodního zákona a je možné mu uložit pokutu dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a) až do výše 100 000 Kč. V případě, že tuto povinnost nesplní právnická nebo podnikající fyzická osoba, dopouští se pak správního deliktu dle ustanovení § 125f odst. 2 písm. a) vodního zákona a je možno v tomto případě uložit pokutu dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) až do výše 100 000 Kč.

V oblasti Radotína bylo záplavové území stanoveno vodoprávním úřadem (v současné době zařazeného pod Odborem životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) doposud platným opatřením vydaným dne 21. srpna 2003 pod č.j.: MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku. Změnu záplavového území může tento úřad stanovit na základě návrhu správce vodního toku, Povodí Vltavy, s. p. Prozatím platí záplavové území stanovené výše uvedeným opatřením a je nutné ho respektovat se všemi právními důsledky, tj. i povinností mít zpracované povodňové plány a provádět jejich aktualizaci. To tedy znamená provést aktualizaci povodňového plánu nemovitosti či pozemku.

Povodňový plán vlastníka nemovitosti - formulář

V tomto formuláři mají občané možnost uvést až tři telefonní čísla, na která budou moci dostávat varovné SMS zprávy. Vyplněný formulář je třeba odevzdat v podatelně Úřadu městské části Praha 16 na adrese Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín, případně elektronicky prostřednictvím datové schránky (datová schránka MČ Praha 16: ntsbt5z)případně elektronické podatelny elpodatelna@praha16.eu.

ke stažení:

Povodňový plán vlastníka nemovitosti (pdf, 60,1 kB)

Povodňový plán vlastníka nemovitosti (doc, 73,5 kB)

Ve formuláři je třeba vyplnit červeně označené části.      

čisté formuláře pro vyplnění:

Povodňový plán vlastníka nemovitosti čistý (pdf, 58,7 kB)
Povodňový plán vlastníka nemovitosti čistý (doc, 70,5 kB)

při změně kontaktů pro vyrozumívání stačí vyplnit:

Formulář změn pro vyrozumění (pdf, 24,6 kB)
Formulář změn pro vyrozumění (doc, 38,5 kB)

Případné dotazy či nejasnosti Vám rád pomůže vyřešit Viktor Kalina, DiS. z Úseku krizového řízení a vymáhání pohledávek na telefonním čísle 234 128 230 či na e-mailu: viktor.kalina@praha16.eu.

Zveřejněno: 12.09.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11010 x